Uchwała nr V/34/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXV/48

UCHWAŁA NR V/34/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-558/06 orzekające nieważność uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wnosi się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-558/06 orzekające nieważność uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko z powodu niezgodności z prawem.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 28 września 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXV/483/06 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyżej wymieniona uchwała przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-558/06 z dnia 8 grudnia 2006 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 13 grudnia 2006 r., orzekł o nieważności uchwały nr LXV/483/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko – ze względu na istotne naruszenie prawa. Rada Miejska w Mosinie nie podzieliła stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które legło u podstaw jego rozstrzygnięcia nadzorczego. Stąd też konieczne jest wniesienie, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 52 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W myśl art. 98 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygniecie nadzorcze. Jak zostało to wskazane powyżej, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nadzorczym orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z powyższym podstawą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. nr NK.I-10.0911-558/06, jest niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 Załącznik do uchwały nr V/34/06.pdf