Uchwała nr V/32/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR V/32/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej w Mosinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 189/1 obr. Mosina, o powierzchni 1340 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19590.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Działka oznaczona ewidencyjnie jako nr 189/1 obr. Mosina, zlokalizowana jest na obszarze objętym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującego część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego”, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/184/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 110, poz. 2183).

Zgodnie z powyższym planem zagospodarowania przestrzennego, powyższa działka stanowi drogę dojazdową obsługującą działki będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, Gminy Mosina oraz działki osób fizycznych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.