Uchwała nr V/31/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR V/31/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położonej we wsi Sowiniec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 29/37 obr. Sowiniec o powierzchni 1600 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21203.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Lokalizacja inwestycji celu publicznego polegającego na wydzieleniu drogi oraz wyznaczeniu zieleni publicznej i przystanku autobusowego ustalona została decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2005 r. nr PP.MC.73341-3/05. Wydzielona droga – działka 29/37 obr. Sowiniec umożliwi także dostęp do drogi publicznej dla działek o nr ewid. 29/28, 29/17, 29/18, 29/19 obr. Sowiniec.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.