Uchwała nr LXV/482/06 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 22/850/2006 z dnia 19 października 2006 r. uchyliło niniejszą uchwałę)

UCHWAŁA NR LXV/482/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 września 2006 r.
 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  przedszkoli i szkół  prowadzonych na terenie Gminy Mosina przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
 
 
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla prowadzonych na terenie Gminy Mosina przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:
1)    niepublicznych przedszkoli,
2)   niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.
 
 
§ 2.
 
Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:
1)   Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.
2)    Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:
a)    datę i numer  zaświadczenia o wpisie do ewidencji;
b)    datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;
c)    określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;
d)   wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
e)   podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS. Kopia sprawozdania winna być dołączona do wniosku.
3)   Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
4)   Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
5)   Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.
6)   Dotacja za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień - liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.
7)   Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.
8)   Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Mosinie dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.
9)   W ramach rozliczenia z pkt 7, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.
10) W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.
11)  Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.
 
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr LII/429/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
         Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednocześnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.
W związku z dokonaniem w dniu 4 sierpnia 2006 r. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - Prywatnego Przedszkola "Koniczynka" w Mosinie, rozpoczynającym działalność w dniu 21 sierpnia 2006 r., koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr LXV/482/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r.
 
 
 
Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, szkoły niepublicznej.
 
 
Nazwa i adres przedszkola, szkoły
 
 
Typ i rodzaj przedszkola, szkoły
 
1.    Informacja o liczbie dzieci (uczniów).
 
 
 
Lp.
 
 
ROK
 
 
MIESIĄC
Liczba dzieci         (uczniów) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie wniosku
Liczba dzieci  (uczniów)      w miesiącu,    w którym składany jest formularz
Liczba dzieci           (uczniów) w miesiącu następnym
Liczba dzieci (uczniów) wykazana    w sprawozdaniu GUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ......................... wniosku o udzielenie dotacji.
 
2. Przekazana dotacja w miesiącu    ......................    została przeznaczona na*
..........................................................................................................................................................................
* Opisowa informacja o wykorzystaniu środków przekazanych w miesiącu poprzednim.
 
 
 
Nazwisko i imię sporządzającego                                 Nazwisko i imię kierownika
                                  zestawienie                                              Przedszkola, szkoły
 
 
 
Pieczątka i podpis - data                                                 Pieczątka i podpis - data