Uchwała nr LXV/485/06

UCHWAŁA NR LXV/485/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co  następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych  384/37, 384/48 i 384/58 stanowiących własność Gminy Mosina, nazwę „Pogodna”.

        

 

§ 2.

 

Integralną część uchwały stanowi mapa Mieczewa.

 

 

§ 3.

 

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Dnia 21 lutego 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina  wydał decyzję Nr PN 7414-4/2003 zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/29, położonych na terenie wsi Mieczewo, w wyniku których powstały nowe ulice. Sołtys Sołectwa Mieczewo zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy: Pogodna.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.