Uchwała nr LXV/481/06

UCHWAŁA NR LXV/481/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) oraz  art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 75% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie: KW Nr 25127, Nr 25465, Nr 24319, Nr 23513, Nr 23514, Nr 24323, składających się z działek o numerach ewidencyjnych: 1199/1, 1200/7, 1200/8, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1201/8, 1204/1, 1205/4, 1205/5, 1205/6, 1205/7, 1206/5, 1206/6 położonych w Mosinie przy ul. Sowinieckiej o łącznej powierzchni 19.555 m². 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu jest użytkownikiem wieczystym terenu położonego w Mosinie przy ul. Sowinieckiej o łącznej powierzchni 19.555 m² i wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o zastosowanie bonifikaty od opłaty.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), właściwy organ ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W związku z art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz.  2603  z późn. zm.) przedmiotowy organ może udzielić, za zgodą rady gminy, bonifikaty od ceny ustalonej w art. 67 ust. 3. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.