Uchwała nr LXV/477/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXVI/486/06 z dnia 19.10.2006 r. dokonała zmiany niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXV/477/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września  2006 r.

 

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., oraz uchwałą nr LXIII/463/06 z dnia 27 lipca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 1.080.006,00 zł

  do kwoty

44.401.284,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5.062.865,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 1.080.006,00 zł do kwoty

52.389.481,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 5.062.865,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.203.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r.

 

 

  1. Dochody

-      dział 600 zwiększa się o kwotę 17.050,00 zł z tytułu dochodu ze sprzedaży autobusów

-      dział 700 zwiększa się o 600.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia

-      dział 756 zwiększa się o kwotę 34.069,00 zł  tytułem zwrotu utraconych dochodów przez Gminę w związku ze zwolnieniem z podatku w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2005

-      dział 801 zwiększa się o kwotę 47.017,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

-      dział 852 zwiększa się o kwotę 391.870,00 zł w tym: 21.070,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie oraz 360.800,00 dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.080.006,00 zł.

 

  1. Wydatki

-      dział 010 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

-      dział 600 zwiększa się o kwotę 309.050,00 zł; w tym: 17.050,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe,  322.000,00 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały  a 30.000,00 zł przenosi się do działu 900 na oczyszczanie miasta

-      dział 700 zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami

-      dział 750 zwiększa się o kwotę 37.869,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieżące 25.069,00 zł oraz 12.800,00 zł przeznaczoną na zadania pożytku publicznego – środki przeniesione z działu 926

-      dział 801 zwiększa się o kwotę 47.017,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

-      dział 852 zwiększa się o kwotę 391.870,00z ł w tym: 21.070,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie oraz 360.800,00 z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne

-      dział 900 zmniejsza się o kwotę 285.000,00 zł w tym: zmniejszenie o 315.000,00 wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz zwiększenie o 30.000,00 zł z  przeznaczeniem na oczyszczanie miasta.

-      dział 926 zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł; w tym: zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zmniejszenie o kwotę 12.800,00 zł z tytułu przeniesienia środków na zadania pożytku publicznego do działu 750.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.080.006,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr LXV/477/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXV/477/06.pdf