Uchwała nr LXIII/467/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXIV/470/06 z dnia 29.08.2006 r. dokonała zmiany niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXIII/467/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

 

w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania.

 

 

Na podstawie art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie dokonuje na wniosek Burmistrza Gminy Mosina zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania i uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale Nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 1:

a)      w Obwodzie Nr 3 dodaje się ulice: Mariana Obsta i Platanową,

b)      w Obwodzie Nr 4 dodaje się ulicę Spacerową;

c)      zmienia się numer Obwodu Nr 9 na Nr 7,

d)      zmienia się numer Obwodu Nr 10 na Nr 8,

e)      zmienia się numer Obwodu Nr 11 na Nr 9,

f)        zmienia się numer Obwodu Nr 12 na Nr 10,

g)      zmienia się numer Obwodu Nr 13 na Nr 11,

h)      zmienia się numer Obwodu Nr 14 na Nr 12,

i)        zmienia się numer Obwodu Nr 7 na Nr 13,

j)        zmienia się numer Obwodu Nr 8 na Nr 14,

k)      skreśla się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.

2)      uchyla się § 2.

                                                                      

 

§ 2.

 

   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

 

                  


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza. Burmistrz przekłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale na okręgi wyborcze.

Wniosek uważa się za zasadny w związku ze zmianami na terenie Gminy Mosina granic okręgów wyborczych.

 

Numery oraz granice obwodowych komisji wyborczych po przyjęciu uchwały

 

Nr okręgu

wyborczego

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

I

 

1

Mosina, ulice: Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego, Mickiewicza, Mostowa, Niezłomnych, Plac 20 Października, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska

2

Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Kolejowa
(od Sowinieckiej do Śremskiej), Nowa, Sowiniecka
(od Farbiarskiej do torów kolejowych), Śremska
(od Wawrzyniaka do torów kolejowych), Wawrzyniaka

3

Mosina, ulice: Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec
oraz osada Jeziory.

4

Mosina, ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Jeziorna, Konopnickiej, Krańcowa, Krótka, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska

5

Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa

6

Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka (od torów kolejowych do granic miasta), Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego

7

Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granic miasta),  Wrzosowa, Wybickiego

II

8

Wieś: Daszewice

9

Wsie: Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek

10

Wsie: Rogalinek, Sasinowo

11

Wieś: Rogalin.

12

Wsie: Mieczewo, Radzewice, Świątniki

III

 

13

Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od Śremskiej do Leszczyńskiej), Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa

14

Mosina, ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa

15

Wsie: Krosinko, Ludwikowo

16

Wsie: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowinki, Sowiniec, Żabinko

17

Wsie: Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki

18

Wsie: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare

19

Wsie: Konstantynowo, Pecna

20

Wieś: Krosno