Uchwała nr LXIII/466/06 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LXIV/469/06 z dnia 29.08.2006 r. dokonała zmiany niniejszej uchwały)

 
UCHWAŁA NR LXIII/466/06
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lipca 2006 r.
 
w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 
 
Na podstawie art. 90 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie na wniosek Burmistrza Gminy Mosina wprowadza zmiany w liczbie, granicach i numeracji okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych i uchwala, co następuje:
 
 
                                                                       § 1.
 
W uchwale nr LIX/477/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Mosina w  wyborach samorządowych w roku 2002, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
"w sprawie ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych".                                                                     
2)    w § 1:
a)    granice okręgu wyborczego nr III pozostają bez zmian, nadaje się mu nr II i ustala liczbę radnych wybieranych w okręgu na 6,
b)    okręgowi wyborczemu nr IV nadaje się nr III i ustala liczbę radnych wybieranych w okręgu na 7,
c)    ustala się liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr I na 8,
d)    likwiduje się okręg wyborczy nr IV,
e)    granice okręgów wyborczych, ich numery oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych otrzymują brzmienie:
 
 
Nr okręgu
wyborczego
 
 
Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu
I
Osiedle Nr 1
8
Osiedle Nr 2
Osiedle Nr 4
Osiedle Nr 5
Osiedle Nr 6
Osiedle Nr 7
Osada Jeziory
II
Sołectwo Daszewice
6
Sołectwo Babki
Sołectwo Czapury
Sołectwo Wiórek
Sołectwo Rogalinek
Sołectwo Sasinowo
Sołectwo Rogalin
Sołectwo Mieczewo
Sołectwo Radzewice
Sołectwo Świątniki
III
Sołectwo Baranówko
7
Sołectwo Krajkowo
Sołectwo Sowinki
Sołectwo Żabinko
Sołectwo Borkowice
Sołectwo Drużyna
Sołectwo Dymaczewo Nowe
Sołectwo Dymaczewo Stare
Sołectwo Pecna
Sołectwo Krosno
Sołectwo Krosinko
Osiedle Nr 3
 
3)    uchyla się § 2 .
                                                                             
 
§ 2.
 
Załącznik do niniejszej uchwały stanowi mapa z podziałem na okręgi wyborcze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
 
 
 
 
                                                         
UZASADNIENIE
 
              Obowiązujący w naszej gminie podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, został ustalony uchwałą nr LIX/477/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. Od tej pory minęły 4 lata.
Zmianie uległa ilość mieszkańców gminy, a przede wszystkim ich rozmieszczenie.
Największy spadek zaludnienia odnotowano w centrum miasta, obejmującym Okręg Wyborczy Nr I. Liczba mieszkańców w tym rejonie zmniejszyła się tak znacznie, że stosując jednolite normy przedstawicielskie określone w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w okręgu tym nie można byłoby obecnie dokonać wyboru więcej niż 4 radnych.
Sytuacja ta jest niezgodna z art. 90 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy i zobowiązuje Burmistrza do wystąpienia do Rady Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o zmianę granic okręgów wyborczych.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 51/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r., w  Radzie Miejskiej w Mosinie zasiądzie ponownie 21 radnych.
Stosownie do art. 90 ust. 2 dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo. Łączenie sołectw w celu utworzenia okręgu wielomandatowego jest możliwe, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu ustala, na wniosek burmistrza, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
 
Ilość mieszkańców na 31.12.2005 r. - 24767
 
Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy wynosi obecnie:
 
                                       24 767 : 21 = 1179 (po zaokrągleniu)
Poniżej tabele:
1)    Tabela ilustrująca kształtowanie się ilości mieszkańców, normy przedstawicielskiej i  mandatów przed przyjęciem uchwały.
2)    Tabela ilustrująca kształtowanie się ilości mieszkańców, normy przedstawicielskiej i mandatów po przyjęciu uchwały.
3)    Tabela ilustrująca nr okręgów wyborczych, ich granice, ilości mieszkańców, normy przedstawicielskiej oraz ilości mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych.
 
Tabela nr 1               
Stan na 31.12.2005r.
 
Nr okręgu wybor-
czego
Ilość mieszkańców
w okręgu wyborczym
Ilość mandatów obliczona
wg normy przedsta-wicielskiej
Uwagi
I
5170
4,39
sytuacja niezgodna z art. 90 ust. 2 oraz art. 92 Ordynacji wyborczej - ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgach wyborczych, jakie wynikają z zastosowania jednolitej normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej tylko wtedy, gdy ułamek liczby mandatów jest równy lub większy od ½; ilość radnych wybieranych w jednym okręgu wyborczym nie może być mniejsza niż 5.
II
7018
5,95
 
III
6516
5,53
 
IV
6063
5,14
 
 
 
Tabela nr 2
 
Nr okręgu
wyborczego
Ilość mieszkańców
w okręgu wyborczym
Ilość mandatów obliczona według normy przedstawicielstwa dla gminy
Ilość mandatów w okręgu
Norma przedstawicielstwa dla okręgu
I
9729
8,25
8
1216
II
6516
5,53
6
1086
III
8522
7,23
7
1217
Gmina
24767
21
21
1179
 
 
Tabela nr 3
 
 
Nr okręgu
 
 
Nazwa osiedla lub sołectwa
 
Ilość mieszkańców
Ilość mandatów według normy przedstawicielstwa
 
Ilość mandatów
I
Osiedle Nr 1
1493
 
 
Osiedle Nr 2
1499
Osiedle Nr 4
3497
Osiedle Nr 5
1062
Osiedle Nr 6
2015
Osiedle Nr 7
103
Osada Jeziory
60
Razem
 
9729
8,25
8
II
Sołectwo Daszewice
1144
 
 
Sołectwo Babki
495
Sołectwo Czapury
1003
Sołectwo Wiórek
668
Sołectwo Rogalinek
1447
Sołectwo Sasinowo
155
Sołectwo Rogalin
717
Sołectwo Mieczewo
377
Sołectwo Radzewice
240
Sołectwo Świątniki
270
Razem
 
6516
5,53
6
III
Sołectwo Baranówko
62
 
 
Sołectwo Krajkowo
182
Sołectwo Sowinki
210
Sołectwo Żabinko
322
Sołectwo Borkowice
228
Sołectwo Drużyna
553
Sołectwo Dymaczewo Nowe
257
Sołectwo Dymaczewo Stare
342
Sołectwo Pecna
1742
Sołectwo Krosno
1421
Sołectwo Krosinko
744
Osiedle Nr 3
2459
Razem
 
8522
7,23
7
 
Przyjęcie przedłożonej propozycji pozwala zachować podmiotowość jednostek pomocniczych gminy, których granice są w pełni uszanowane. Zgodnie z intencją ustawy, zachowany został podział w okręgach wiejskich "za Warcia" bez żadnych zmian i "przed Warcia" z korektą (Osiedle Nr 3), a miasto Mosina stanowić będzie jeden okręg wyborczy. Wyłączenie Osiedla Nr 3 podyktowane jest wymogiem ustawy (w okręgu można wybierać 5-8 radnych). Osiedle Nr 3 jest bardzo zintegrowane ze wsią Krosno i mieszkańcami okręgu "przed Warcia" poprzez Szkołę Podstawową w Krośnie, Parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, wspólny plac zabaw i imprez oraz więzi sąsiedzkie, koleżeńskie i rodzinne.