Uchwała nr LXIII/463/06

UCHWAŁA NR  LXIII/463/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca  2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. uchwałą nr LX/450/06 z dnia 21 czerwca 2006 r., oraz uchwałą nr LXI/452/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 100.801,00 zł do kwoty

43.321.278,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 100.801,00 zł do kwoty

51.309.475,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.203.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 27 lipca 2007 r.

 

 

1.      Dochody

 

- Dział 700 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia

- Dział 801 zwiększa się o kwotę 801,00 zł z tytułu dotacji na wyprawki szkolne

 

Razem zwiększenie dochodów wynosi 100.801,00 zł

 

 

2.      Wydatki

 

-  Dział 600 zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł, w tym: zwiększa się o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont autobusu, a  zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 795.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6, oraz zwiększa się o 540.000,00 zł z przeznaczeniem na tłuczniowanie dróg i 35.000,00 zł na remont chodnika ul. Wawrzyniaka,

-  Dział 700 zwiększa się o 190.000,00 zł , w tym: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz 90.000,00 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-  Dział 754 zwiększa się o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-  Dział 801 zwiększa się o kwotę 801,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne. Przeniesienia  środków w dziale 801 wynikają z utworzeniem Gimnazjum  nr 1 w Mosinie,

-  Dział 852 zmniejsza się o kwotę 10.600,00 zł zadania pożytku publicznego i przenosi do działu 921

-  Dział 921 zwiększa się o kwotę 55.600,00 zł, w tym: 45.000,00 zł dotacja dla Mosińskiej Biblioteki Publicznej i 10.600,00 dla MOK

 

Razem zwiększenie wydatków wynosi 100.801,00 zł.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

Załączniki do uchwały nr LXIII/463/06.pdf 

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXIII/463/06.pdf