Uchwała nr LXIII/461/06

UCHWAŁA NR LXIII/461/06
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lipca 2006 r.


w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poznań.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

                                                                        

 

  § 1.

 

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji Poznań, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Poznań.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.II-4. 661 72-91/06 z dnia 10 lipca br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Poznań, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji Poznań. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 27 lipca br. zaopiniowały powyższy projekt planu aglomeracji. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.