Uchwała nr LX/450/06

UCHWAŁA NR LX/450/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 21 czerwca  2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006,  zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r., uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., uchwałą Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r., uchwałą nr LVII/440/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. oraz uchwałą nr LIX/442/06 z dnia 25 maja 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

  1.  

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zwiększa się o 486.288,00 zł do kwoty

43.208.358,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.192,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

  1.  

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 486.288,00 zł do kwoty

51.196.555,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.192,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.178.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

  1.  

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

  1.  

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

  1.  

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały z dnia 21 czerwca 2006 r.

 

  1. Dochody

 

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych,

-       Dział 700 zwiększa się o kwotę 164.000,00 zł z tytułu wzrostu dochodów z najmu i dzierżawy,

-       Dział 756 zwiększa się o kwotę 39.261,00 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od zakładów pracy chronionej,

-       Dział 852 zwiększa się o kwotę 26.176,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zasiłki okresowe,

-       Dział 900 zwiększa się o kwotę 104.851,00 zł należność wpłacona przez Urząd Miejski w Puszczykowie  z tytułu zasądzonej kwoty odsetek (dot. oczyszczalni ścieków),

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 486.288,00 zł

 

  1. Wydatki

 

-       Dział 010 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 37.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6

-      Dział 600 zwiększa się o kwotę 510.000,00 zł, w tym: 152.000,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie dróg powiatowych, 200.000,00 na tłuczniowanie dróg gruntowych oraz wydatki inwestycyjne o 158.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 700 zwiększa się o kwotę 99.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 164.000,00 zł, a wydatki inwestycyjne umniejsza się o 65.000,00 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 750 zwiększa się o kwotę 44.112,00 zł – środki na wypłatę  zaległego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

-      Dział 801 zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-      Dział 852 zwiększa się o kwotę 26.176,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe,

-      Dział 926 – zmniejsza się o kwotę 76.000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 88.000,00 zł wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz zwiększenie o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku socjalno – gospodarczego przy boisku sportowym w Mosinie.

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 486.288,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr LX/450/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LX/450/06.pdf