Uchwała nr LVI/434/06

UCHWAŁA NR LVI/434/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu, tj. gruntów leśnych wchodzących w skład pododdziałów 31 a, b, f  Nadleśnictwa i obrębu leśnego Konstantynowo, z powodu przewidywanego nieznacznego szkodliwego wpływu na środowisko.

 

 

§ 2.

 

1. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1 : 10 000 oraz kopii mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

2. Przedmiotem odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, jest obszar przeznaczony zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., pod udokumentowane miejsca występowania surowców - piaski (P) na ekosystemach leśnych bez prawa zabudowy.  

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.): dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym przepisami odrębnymi. Jednocześnie zgodnie z art. 53 ust. 6 powołanej powyżej ustawy: jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy, może podjąć uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia planu, o którym mowa w ust. 1.

            Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., obszar inwestycji przeznaczony jest pod udokumentowane miejsca występowania surowców – piaski (P) na ekosystemach leśnych bez prawa zabudowy.

            Planowana inwestycja polegać ma na eksploatacji złoża piasków kwarcowych na części działki o nr ewid. 109, położonej w Sowińcu. Obszar objęty przewidywanym terenem eksploatacji złoża, stanowi obecnie grunty leśne należące do Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych i wchodzące w skład pododdziałów 31 a, b, f Nadleśnictwa i obrębu leśnego Konstantynowo. Obszar inwestycji obejmuje powierzchnię 15,75 ha i przedstawiony został na załącznikach do niniejszej uchwały. Należy podkreślić, iż grunty będą czasowo wyłączane z produkcji leśnej partiami o powierzchni około 3 ha, a średni czas wyłączenia poszczególnych działek wyniesie około 7 lat. Po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji, grunty poeksploatacyjne zostaną zalesione i przekazane w zarząd Nadleśnictwa Konstantynowo, reprezentującego Skarb Państwa.

            Projektowana eksploatacja złoża piasków kwarcowych wymagać będzie wyrębu drzewostanu. Są to bory mieszane, a wiek drzewostanu oceniany jest na około 50 lat w odniesieniu do terminu faktycznego wyłączenia. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej spowoduje czasowe przerwanie cyklu produkcji leśnej, szacowane na około 7 lat w stosunku do poszczególnych parceli. Prowadzona eksploatacja wpłynie ma morfologię terenu.
W miejscu obecnego wyniesienia powstanie rozległe wyrobisko z płaskim dnem i skarpami końcowymi o średniej wysokości 3m. W konsekwencji, po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji nastąpi niewielkie pogorszenie warunków glebowych. W stosunku do warunków hydrogeologicznych nastąpi ich poprawa, ponieważ eksploatacja prowadzona będzie do 1,5 m powyżej zwierciadła wody gruntowej. Ze względu na niskie brzeżne wartości miąższości złoża i nakładu wynoszące średnio 3 m, złagodzenie i zagospodarowanie skarp końcowych również nie spowoduje degradacji szerokiego pasa leśnego. Rekultywacja terenu poeksploatacyjnego polegać będzie zasadniczo na selektywnym zdejmowaniu gleby, pozostałego nadkładu i przemieszczaniu w obrębie powstających wyrobisk poeksploatacyjnych. Z wierzchowiny złoża zdejmowana będzie warstwa o średniej grubości około 0,8 m, a pozyskane masy ziemne będą wykorzystywane bezpośrednio do odbudowy struktury gleby i podłoża podglebowego w obrębie wyrobisk poeksploatacyjnych – odtworzenie pierwotnego profilu gleby. Skarpy końcowe złagodzone zostaną w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe zalesienie i zabezpieczenie przez procesami erozyjnymi.
Po zakończeniu rekultywacji technicznej wykonane zostaną zabiegi agrotechniczne i zalesienie zrekultywowanych wyrobisk poeksploatacyjnych pod nadzorem Nadleśnictwa Konstantynowo. Zrekultywowane w ten sposób grunty przekazywane będą do celów związanych z prowadzeniem planowej gospodarki leśnej.

            Jak wynika z powyżej przedstawionej charakterystyki inwestycja polegać będzie na czasowym wyłączeniu z produkcji leśnej powierzchni 15,75 ha, tj. eksploatacji złoża piasków kwarcowych oraz rekultywacji i ponownego zalesienia terenów poeksploatacyjnych. Najniekorzystniejszymi efektami eksploatacji złoża będą zmiany morfologiczne terenu. Pozostałe wpływy na środowisko będą nieznaczne, stąd też spełniony jest warunek określony w art. 53 ust. 6 powołanej na wstępie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.). Jednocześnie należy zauważyć, iż planowana inwestycja nie koliduje z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., które to studium, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jest wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planu miejscowych i tym samym z polityką przestrzenną gminy.