Uchwała nr LVI/432/06

UCHWAŁA NR LVI/432/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Z dniem 1 września 2006 r. zakłada się Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1, według treści aktu założycielskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Obwód szkoły określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3.

 

Organizację szkoły określać będzie statut nadany odrębną uchwałą.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Do  tej  pory  na  terenie miasta Mosina istniało jedno gimnazjum w Zespole Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka  75. Gimnazjum nr 1 w Mosinie powstaje na wniosek Rady   Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie.

Zgodnie z uchwałą nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina - Rozdział V § 54 pkt 3, przewidywane koszty, związane z utworzeniem i pracą gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie w roku budżetowym 2006 (od 1 września do 31 grudnia 2006 r.), wyniosą:

1)   Wyposażenie klas:

            -          stoły uczniowskie                    7 500 zł,

            -          krzesła uczniowskie               10 800 zł,

            -          szafy                                      1 500 zł,

            -          biurka                                       540 zł,

            -          krzesła nauczycielskie                 210 zł.

2)      Wyposażenie pracowni (fizyka, chemia, geografia, biologia, pracownia komputerowa): 55 000 zł.

3)      Biblioteka szkolna (istnienie jednej biblioteki szkolnej wymaga podpisania porozumienia przez dyrektorów szkół na korzystanie ze zbiorów przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum): 3 000 zł.

4)      Pieczęcie: 1 000 zł.

5)      Etaty administracyjno–obsługowe:

            -     0,5 etatu księgowa               5 500 zł,

            -     0,5 etatu referent                 5 500 zł,

            -     2 etaty - obsługa                14 058 zł,

      (płace brutto, pochodne od wynagrodzeń – ZUS, fundusz socjalny), zatrudnienie  pracowników obsługi (2 etaty) wiąże się z redukcją etatów w SP 1.

 6)  Koszty osobowe – kadra pedagogiczna:

            -     6,0 etatów                        69 484 

      (płace i pochodne od wynagrodzeń) – etaty przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów, pedagoga, psychologa.

7)      Konkurs na dyrektora gimnazjum: 3 000 zł.

8)      Wyposażenie gabinetu dyrektora: 6 000 zł (meble, komputer z oprogramowaniem, telefon).

9)      Wyposażenie – sekretariat, księgowość: 12 000 zł (meble, komputer z oprogramowaniem, telefaks, niszczarka, ksero, kasa pancerna, materiały biurowe).

10)  Adaptacja pomieszczeń na gabinet dyrektora i sekretariat: 5 000 zł (malowanie, drobne remonty, ewentualne zabezpieczenia, alarm).

 

Przewidywane koszty: 200 092 zł.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/432/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 , 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą nr LVI/432/06

z dnia 30 marca 2006 r.

Rada Miejska w Mosinie

 

zakłada

 

z dniem 1 września 2006 roku

 

 

 

 

Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/432/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

  

Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1 - dla dzieci urodzonych przed rokiem 2000 - działa w obwodzie szkolnym, obejmującym swym zasięgiem następujące ulice Mosiny: 25 Stycznia, Akacjowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Chopina, Cisowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Dębowa, Długa, Dworcowa, Fiedlera, Garbarska, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa od ul. Dworcowej do ul. Leszczyńskiej, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Krotowskiego, Krótka, Leszczyńska numery parzyste do nr 48, numery nieparzyste do nr 79, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mostowa, Niezłomnych, Nizinna, Nowowiejskiego, Olchowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, pl. 20 Października, Platanowa, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Sienkiewicza, Skryta, Skrzynecka, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Strzałowa, Strzelecka numery parzyste do nr 138, numery nieparzyste do nr 95, Studzienna, Szkolna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Śremska numery od 1 do 15 oraz od 80 do 87, Świerkowa, Torowa, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz miejscowości: Baranowo, Baranówko, Bogulin, Jeziory, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Żabinko.