Uchwała nr LVI/433/06

UCHWAŁA NR LVI/433/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie skargi Teresy Dolaty na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Teresy Dolaty na Burmistrza Gminy Mosina, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr LIII/412/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2006 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

 

§ 2.

 

Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LIII/412/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Teresy Dolaty z dnia 3 czerwca 2005 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.