Uchwała nr LVI/429/06

UCHWAŁA NR LVI/429/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1)      odbiór odpadów komunalnych stałych – 12 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc;

2)      wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego – 12 zł za 1m3 .

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina została zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie podpisali umów i nie realizują tego obowiązku. Zgodnie z tą nowelizacją Burmistrz Gminy  Mosina będzie wydawał decyzje o konieczności poniesienia opłat za zastępcze wykonanie przez gminę tego obowiązku według stawek opłat określonych niniejszą uchwałą.