Uchwała nr LVI/426/06

UCHWAŁA NR LVI/426/06 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006, zmienionej uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr LV/422/06 z dnia 9 marca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. 

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

 

 

- zmniejsza się o 843.231,00 zł do kwoty

42.488.854,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4.702.065,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

2. 

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006

 

 

 - zwiększa się o 914.769,00 zł do kwoty

50.246.854,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4.702.065,00 zł

    - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

 

 

b) udzielone dotacje 4.118.568,00 zł

    - zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do uchwały,

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

    - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

3. 

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. 

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5. 

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały z dnia 30 marca 2006 r.

 

  1. Dochody

-       dział 600 – zwiększa się o kwotę 108.800,00 zł,  z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie dróg powiatowych,

-       dział 756 – zwiększa się o kwotę 99.317,00 zł,  udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2006 r.

-       dział 758 – zwiększa się o kwotę 48.843,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

-       dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł – z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2006 r.

-       dział 854 – zwiększa się o 6.509,00 zł – są to środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

 

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 843.231,00 zł.

 

2.      Przychody

-       wprowadza się § 955 jako przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1.758.000,00 zł,

 

  1. Wydatki

-       dział 010 – zwiększa się o 73.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6

-       dział 600 – zwiększa się o kwotę 491.800,00 zł w tym: 5.000,00 zł środki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, 108.800,00 zł dotacja na utrzymanie dróg powiatowych,  250.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, oraz 128.000,00 zł wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 700 – zwiększa się o kwotę 480.000,00 zł, w tym: 80.000,00 wydatki bieżące, 350.000,00 – są to środki przeznaczone na remonty budynków komunalnych i badania techniczne, oraz 50.000,00 zł środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 750 – zwiększa się o kwotę 25.317,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki,

-       dział 754 – zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, w tym: 100.000,00 wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały oraz 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej,

-       dział 757 – zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę emisji obligacji komunalnych,

-       dział 801 – zwiększa się o kwotę 357.843,00 zł, w tym: 48.703 z tytułu subwencji oświatowej przeznaczone na wynagrodzenia, oraz 309.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 852 – zmniejsza się o kwotę 1.106.700,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,

-       dział 854 – zwiększa się o kwotę 6.509,00 z tytułu otrzymanej dotacji przeznaczonej na pomoc materialna dla uczniów,

-       dział 900 – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 921 – zwiększa się o 100.000,00 zł – dotacja na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6,

-       dział 926 – zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

 

 

Łączne zwiększenie wydatków - wynosi 914.769,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr LVI/426/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LVI/426/06.pdf