Uchwała nr XLII/350/05

UCHWAŁA NR XLII/350/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr przebiegu:
    a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,
    b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.
  2. Stawka za jeden kilometr przebiegu, określona w ust. 1, będzie ulegała zmianie zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

 

§ 2.

Czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Falbierski.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i odpowiednio Wiceprzewodniczącemu Rady.

 

§ 4.

Traci moc uchwała nr II/16/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.