Uchwała nr XXXII/264/04

Uchwała nr XXXII/264/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 28 października 2004 r.

 

dotycząca zmiany uchwały nr XXII/188/04 z dnia 25 marca 2004 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Czapury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

§ 1 uchwały nr XXII/188/04 z dnia 25 marca 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Czapury, zamiast „Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki o nr ewid.: 223/1, 224, 227, 226/1, 228/1, 229/1, 235/41, 235/42, 235/43, 235/44, 235/45, 235/46, 235/47, 235/6, 236/7, 235/8, 235/9, 236, 237, 238, 239/3,239/4, 239/5, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 241/1 i 242/1 we wsi Czapury”, otrzymuje brzmienie:

„Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki o nr ewid.: 223/1, 224, 227, 226/1, 228/1, 229/1, 235/41, 235/42, 235/43, 235/44, 235/45, 235/46, 235/47, 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 236, 237, 238, 239/3,239/4, 239/5, 239/7, 239/8, 239/9, 239/10, 241/1 i 242/1 we wsi Czapury”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Zmiana § 1 dotyczy działki o nr ewid. 235/7, której numer ewidencyjny został błędnie zapisany tj. 236/7.