Uchwała nr XXXII/263/04

Uchwała nr XXXII/263/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 28 października 2004 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Mosinie przy ul. Konopnickiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług w Mosinie przy ul. Konopnickiej, obejmującego działki o nr ewid. 1634/1, 1634/2 i 1636/4.

 

§ 2.

  1. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele usług.

     

  3. Zakres ustaleń planu obejmuje:

     

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dokonał analizy przeznaczenia działek o nr ewid. 1634/1, 1634/2 i 1636/4 położonych w Mosinie przy ul. Konopnickiej pod usługi oraz określił zakres opracowania planu.

Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele usług zgodne jest z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.