Uchwała nr XXXII/262/04

Uchwała nr XXXII/262/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 28 października 2004 r.

 

w sprawie Statutu Osiedla Nr 7 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Osiedla Nr 7 w Mosinie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXVI/213/04 z dnia 31 maja 2004 r. utworzyła Osiedle Nr 7 w Mosinie. Dla określenia organizacji i zakresu działania wyżej wymienionej jednostki pomocniczej Gminy Mosina niezbędne jest nadanie jej statutu przez Radę Miejską w Mosinie. W związku z tym, że w wyniku przeprowadzonej konsultacji mieszkańcy Osiedla Nr 7 w Mosinie zaakceptowali przedstawioną im treść projektu statutu wyżej wymienionej jednostki pomocniczej Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXII/262/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2004 r.

 

STATUT OSIEDLA NR 7 W MOSINIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Osiedle Nr 7 w Mosinie jest samorządową jednostką pomocniczą Gminy Mosina, zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 2. Granice działania Osiedla Nr 7 w Mosinie określa mapa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 3. Obszar działania Osiedla Nr 7 w Mosinie obejmuje ulice, które określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mosina,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mosinie,

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina,

4) Osiedlu - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 ust. 1 niniejszego Statutu,

5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Osiedla Nr 7 w Mosinie,

6) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie,

7) Zarządzie Osiedla - należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla Nr 7 w Mosinie.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Osiedla

§ 3. 

 1. Celem działania Osiedla i jego organów jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy i stworzenie możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty, dla zaspokojenia ich zbiorowych potrzeb społeczno-gospodarczych. Osiedle winno oddziaływać na efektywność gospodarki miejskiej na swoim terenie.

 2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

  1) inicjowanie działań organów Gminy,

  2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,

  3) podejmowanie rozstrzygnięć,

  4) podejmowanie innych czynności i działań.

 3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Osiedle może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 4. 

 1. Do zakresu działania Osiedla należy:

  1) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy,

  2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach:

  a) dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład Osiedla,

  b) uchwalanych przez Radę programów gospodarczych,

  c) budżetu Gminy,

  d) określania przez Radę zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy i położonych na terenie Osiedla,

  3) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

  a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym, położonym na terenie Osiedla,

  b) określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Osiedla oraz zasad ich usytuowania,

  c) sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

  d) określania zasad ruchu na drogach gminnych i ulicach miejskich w obrębie Osiedla,

  e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Osiedla,

  f) czystości oraz zieleni,

  4) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

  a) zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych składników mienia komunalnego, przekazanych Osiedlu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,

  b) określania przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy na realizację zadań Osiedla,

  5) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady.

 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane po zapewnieniu na nie środków finansowych w budżecie Gminy.

§ 5.

Rada może upoważnić Zarząd Osiedla do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 6.

Organy Osiedla mogą występować do organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji dotyczących Osiedla.


ROZDZIAŁ III

Organizacja i zadania organów Osiedla

§ 7.

 1. Organami Osiedla są:

1) Ogólne Zebranie Mieszkańców – jako organ uchwałodawczy,

2) Zarząd Osiedla – jako organ wykonawczy.

§ 8.

 1. Do zakresu działania Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 4 ust. 1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 2. Do wyłącznych kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy:

1) wybór Przewodniczącego i Zarządu Osiedla oraz ich odwoływanie,

2) określanie zasad korzystania z mienia gminnego,

3) określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego, przekazanych Osiedlu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przyznanych Osiedlu przez Radę,

4) określanie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Osiedla, w ramach uprawnień przyznanych Osiedlu,

5) wyrażenie stanowiska Osiedla w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Osiedle wystąpi organ Gminy.

§ 9.

 1. Do zakresu działania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla należy także sprawowanie kontroli działalności Przewodniczącego, Zarządu Osiedla oraz innych instytucji Osiedla. W tym celu Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla może wyłaniać specjalne komisje.

 2. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o jakiej mowa w ust. 1, określa precyzyjnie jej zadanie.

 3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1., w ramach realizacji zadań określonych w ust. 2, są uprawnione do:

1) żądania wyjaśnień,

2) przeglądania dokumentów,

3) przeprowadzania oględzin.

§ 10.

 1. Do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Osiedla i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.

 2. W przypadku, gdy Przewodniczący Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia ustnych wyjaśnień. 

§ 11.

Uprawnienie do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla obejmuje następujące sprawy:

1) inicjatywę uchwałodawczą,

2) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) zadawanie pytań Przewodniczącemu, członkom Zarządu Osiedla oraz obecnym na posiedzeniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla przedstawicielom Gminy,

4) żądanie utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,

5) udział w głosowaniach,

6) zgłaszanie kandydatów i kandydowanie na stanowiska w wybieralnych organach Osiedla

§ 12.

 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane jest przez Przewodniczącego.

 2. Przewodniczący zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie organów Gminy,

3) na wniosek nie mniej niż 20 osób uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.

§ 13.

 1. Obradom Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla przewodniczy Przewodniczący.

 2. Pod nieobecność Przewodniczącego obradom Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla przewodniczy członek Zarządu Osiedla – upoważniony przez Przewodniczącego.

 3. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może prowadzić zwołanego Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Zarządu Osiedla, obradom Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla przewodniczy członek Zarządu Osiedla przez nie wybrany.

§ 14.

 1. Przewodniczenie obradom Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla uprawnia do decydowania o:

  1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

  2) udzieleniu głosu poza kolejnością,

  3) określeniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

  4) odebraniu głosu,

  5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

  6) żądaniu określonego zachowania od uczestników Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.

 2. Przewodniczący Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15.

 1. Przewodniczący lub osoby, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.

 2. Na osobach, o których mowa w ust. 1, spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi techniczno-biurowej Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

§ 16.

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla jest władne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć, jeśli podczas głosowania udział bierze nie mniej niż 20 osób uprawnionych do udziału w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.

§ 17.

O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały i rozstrzygnięcia Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla zapadają większością głosów uprawnionych, uczestniczących w nim.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla stosuje się odpowiednio Statut Gminy Mosina.

§ 19.

 1. Zarząd Osiedla wykonuje uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

 2. Do zadań Zarządu Osiedla należy w szczególności:

  1) przygotowywanie projektów uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla,

  2) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla,

  3) gospodarowanie mieniem przekazanym Osiedlu,

  4) wykonywanie uchwał organów Gminy,

  5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 3. Rada może upoważnić Zarząd Osiedla do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 20.

Zarząd Osiedla składa się z 5-7 osób.

§ 21.

Decyzję o odwołaniu Przewodniczącego, Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów uprawnionych do udziału i uczestniczących w nim mieszkańców Osiedla.

§ 22.

Przewodniczący korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 23.

Przewodniczący może uczestniczyć w pracach Rady na zasadach określonych w Statucie Gminy Mosina.

§ 24.

Za obsługę techniczno-biurową oraz księgowo-finansową Osiedla odpowiedzialny jest Zarząd Osiedla.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady oraz tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu Osiedla

§ 25.

 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla wybiera Przewodniczącego i Zarząd Osiedla na okres 4 lat licząc od dnia wyboru.

 2. Wybory Przewodniczącego Osiedla i Zarządu Osiedla przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

1) tajności,

2) bezpośredniości,

3) powszechności,

4) równości.

§ 26.

 1. Wybory Przewodniczącego Osiedla i Zarządu Osiedla przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Burmistrza.

 2. Zarządzenie, o jakim mowa w ust. 1, określa ponadto porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla, na którym ma nastąpić wybór Przewodniczącego i Zarządu Osiedla.

 3. Zarządzenie, o jakim mowa w ust. 1, Burmistrz podejmuje nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji organów Osiedla. Datę wyborów wyznacza się na dzień przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji.

 4. Zarządzenie, o jakim mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 27.

 1. W celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla, Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla powołuje 3-osobową komisję.

 2. Do zadań komisji należy:

  1) rejestrowanie kandydatur na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla,

  2) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

  3) ustalenie i podanie do wiadomości Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla wyniku głosowania i wyborów.

 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.

 4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Przewodniczącego ani do Zarządu Osiedla.

§ 28.

 1. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.

 2. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.

§ 29.

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Przewodniczącego po zarejestrowaniu wszystkich osób zgłoszonych przez uczestników Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.

§ 30.

 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego, przewodniczący komisji, o jakiej mowa w § 27 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla wszystkie zarejestrowane kandydatury w kolejności alfabetycznej.

 2. Na stanowisko Przewodniczącego zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, przewodniczący Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla zarządza ponowne głosowanie.

§ 31.

 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla dokonuje wyboru członków Zarządu Osiedla na wniosek Przewodniczącego.

 2. Postanowienie § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ V

Mienie przekazane osiedlu

§ 32.

Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego, w tym i z mienia gminnego, przekazywanego przez Gminę i rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym niniejszym Statutem.


§ 33.

 1. Osiedle jest upoważnione do decydowania o:

  1) wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego, określonych w § 32, o ile nie jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

  2) przeznaczeniu dochodów ze składników mienia, określonych w § 32,

  3) konserwacji i remontach składników mienia przeznaczanych do powszechnego użytku oraz używanych bezpośrednio przez organy Osiedla.

 2. W sprawach określonych w ust. 1 Przewodniczący jest upoważniony do składania oświadczeń woli względem osób trzecich oraz reprezentowania Osiedla na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansowa Osiedla

§ 34.

Osiedle dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy w ilości umożliwiającej realizację zadań określonych niniejszym Statutem.

§ 35.

Osiedle prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Statucie Gminy Mosina.

§ 36.

W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych na realizację zadań Osiedla, Przewodniczący w terminie do 10 września każdego roku sporządza preliminarz wydatków.

 

ROZDZIAŁ VII

Nadzór nad działalnością Osiedla

§ 37.

Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 38.

Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada, Komisja Rewizyjna Rady, Burmistrz, a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy.

§ 39.

 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Osiedla oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

 2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1, wymienione wyżej organy nadzoru mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 40.

Przewodniczący składa sprawozdanie z Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 41.

 1. Przewodniczący obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

 2. Uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.

 3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Burmistrz.

§ 42.

 1. Uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może zostać uchylona przez Burmistrza, który o swojej decyzji informuję Radę na najbliższej sesji.

 2. W przypadkach określonych w ust. 1, Burmistrz może wstrzymać uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy, stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

 3. Jeżeli uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać rozporządzenie zastępcze.

 4. O wydaniu rozporządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę na jej najbliższej sesji.

§ 43.

 1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Przewodniczącego, Rada, na wniosek Burmistrza, może w drodze uchwały odwołać Przewodniczącego Osiedla.

 2. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały o odwołaniu Przewodniczącego, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni funkcję Przewodniczącego do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, nie dłużej jednak niż na okres pół roku.

 3. Przed upływem terminu, określonego w ust. 2, Burmistrz zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla w celu wyboru Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 44.

 1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada.

 2. Przewodniczący Rady Miejskiej jest obowiązany włączyć uchwałę Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla w sprawie zmiany Statutu do porządku obrad najbliższej sesji, zwołanej po złożeniu wniosku.

§ 45.

Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu Osiedla Nr 7 w Mosinie

 

Obszar działania Osiedla Nr 7 w Mosinie

 

Obszar działania Osiedla Nr 7 w Mosinie obejmuje następujące ulice: