Uchwała nr XXXI/258/04

Uchwała nr XXXI/258/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

dotycząca zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”.

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXVI/219/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi dotyczącej wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego”, zmienionej uchwałą nr XXVIII/238/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r., § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadanie w terminie do dnia 20 października 2004 r. zasadności skargi w sprawie wydawania przez Burmistrza Gminy Mosina „Merkuriusza Mosińskiego” i przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej z tego badania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.