Uchwała nr XXVIII/237/04

Uchwała nr XXVIII/237/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR”, zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr XXVII/224/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2004 r. (kserokopia protokołu pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

§ 2.

Rada Miejska w Mosinie oddala skargę Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR”.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXVII/224/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego z dnia 8 czerwca 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina, dotyczącej podjęcia interwencji oraz udzielenia odpowiedzi na skargę na działalność firmy „IDMAR”. Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą na swoim posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2004 r. i podjęła wnioski, które zostały zawarte w protokole pokontrolnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.