Uchwała nr XXVIII/233/04

Uchwała nr XXVIII/233/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, wynosi 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/00).

 

§ 2.

Ustala się w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, wynosi 6,75 zł (sześć złotych 75/00).

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Od dnia 1 sierpnia 2000 r. obowiązuje rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów ustalonych do poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez radę danej gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 tego rozporządzenia. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Propozycja jego wartości – w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania – dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, została ustalona po przeliczeniu aktualnych wynagrodzeń według zasad określonych w § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.