Uchwała nr XXVIII/231/04

Uchwała nr XXVIII/231/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata
do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98 ust. 1 i art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Kandydatem do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego, reprezentującym Gminę Mosina, jest Zofia Springer.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr VII/67/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie przyrody, zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina do jej reprezentowania w Radzie Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.