Uchwała nr XXVIII/230/04

Uchwała nr XXVIII/230/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

§ 2.

Nie uzgadnia się projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego w części dotyczącej pkt 9 „Ustalenia dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w ppkt 9.3.1 a i b.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

UZASADNIENIE

Konieczność opiniowania i uzgadniania planu ochrony WPN wynika bezpośrednio z nowej ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie z dniem 1 maja br. Proponowane zapisy w projekcie planu ochrony WPN uniemożliwiają Gminie Mosina planowanie i realizację zrównoważonego rozwoju części gruntów m. Mosina będących własnością gminy oraz osób prywatnych.