Uchwała nr XXVIII/232/04

Uchwała nr XXVIII/232/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLV/377/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Załącznik do uchwały nr XXVIII/232/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

  

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MOSINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, zwany dalej Ośrodkiem, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

 4. niniejszego Statutu.

   

 

§ 2.

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Mosina, a terenem jego działania Gmina Mosina.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 3.

Celem działania Ośrodka jest:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia;

3) zapobieganie wyżej wymienionym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 4.

Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2) pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

3) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

§ 5.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej.

 2. Wykonując zadania w zakresie pomocy społecznej Ośrodek kieruje się ustaleniami:

a) Burmistrza – przy wykonywaniu zadań własnych,

b) Wojewody Wielkopolskiego – przy wykonywaniu zadań zleconych.

 

§ 6.

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 7.

 1. Do zadań Ośrodka należy również realizacja zadań określonych w:

  a) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),

  b) ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

  c) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

 2. Ośrodek prowadzi także sprawy dotyczące ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz problematyki zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

 

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 8.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

   

 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

   

 

§ 9.

 1. Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są z budżetu Wojewody.

 2. Środki finansowe na realizację zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym wydzielone są w budżecie Gminy i przekazywane do Ośrodka.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§ 10.

 1. W Ośrodku utworzone są dwa działy:

  a) Dział ds. pomocy społecznej, w skład którego wchodzą pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej;

  b) Dział ds. świadczeń rodzinnych, składający się z inspektorów oraz podinspektorów ds. świadczeń rodzinnych realizujący zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 2. W Ośrodku zatrudniona jest również księgowa oraz starszy referent ds. obsługi sekretariatu.

 

§ 11.

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy.

   

 2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Burmistrz Gminy.

 3. Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy.

   

 4. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

§ 12.

Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka;

3) opracowywanie planu finansowego Ośrodka;

4) racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem, zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań;

6) przedstawianie corocznie Radzie Miejskiej potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

7) składanie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Gminy.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13.

Ośrodek używa pieczęci z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

 

§ 14.

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i akty wykonawcze oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 16.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.