Uchwała nr XXVIII/228/04

Uchwała nr XXVIII/228/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zmiany opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Mosina przedszkoli publicznych.

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się opłatę stałą w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

UZASADNIENIE

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w art. 14 upoważnia organ prowadzący przedszkola publiczne do ustalania opłat za świadczenia w tych przedszkolach. Od 1 stycznia 2000 r. do chwili obecnej opłata stała w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina wynosi 70,00 zł miesięcznie.

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 11 września 2003 r. podjęły wniosek o rozpatrzenie przez Burmistrza Gminy Mosina możliwości zwiększenia opłat stałych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina do 100,00 zł miesięcznie począwszy od roku szkolnego 2004/05 bez umniejszenia subwencji z budżetu Gminy Mosina przeznaczonej na przedszkola publiczne.