Uchwała nr XXVII/223/04

Uchwała nr XXVII/223/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 16 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyraża się wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 środków finansowych w wysokości ok. 10.120.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”.

  2. Specyfikacja nakładów finansowych na wyżej wymienione zadanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Mosinie wyrażająca wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na lata 2005 i 2006 środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania.

  

Załącznik do uchwały nr XXVII/223/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 czerwca 2004 r.

 

Specyfikacja nakładów finansowych na zadanie pod nazwą:
„Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”:

1. Całkowite nakłady finansowe na lata 2005 i 2006 – ok. 10.120.000,00 zł.

2. Zakładany udział w finansowaniu zadania w latach 2005 i 2006:

a) Budżet Gminy – ok. 2.688.000,00 zł;

b) Budżet Państwa – ok. 991.000,00 zł;

c) Unia Europejska – ok. 6.441.000,00 zł.

3. Zakładany udział w finansowaniu zadania w rozbiciu na lata:

a) 2005 rok – ok. 4.050.000,00 zł:

- Budżet Gminy – ok. 1.013.000,00 zł;

- Budżet Państwa – ok. 405.000,00 zł;

- Unia Europejska – ok. 2.632.000,00 zł;

b) 2006 rok – ok. 6.070.000,00 zł:

- Budżet Gminy – ok. 1.675.000,00 zł;

- Budżet Państwa – ok. 586.000,00 zł;

- Unia Europejska – ok. 3.809.000,00 zł.