Uchwała nr XXVI/220/04

Uchwała nr XXVI/220/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Odwołuje się – na wniosek Burmistrza Gminy Mosina – Sekretarza Gminy Mosina w osobie Piotra Woźniaka.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.