Uchwała nr XXVI/212/04

Uchwała nr XXVI/212/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie podziału Osiedla Nr 6 w Mosinie i zmiany jego granic.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz § 8 ust. 1 i § 9 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 189, poz. 3523) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Dokonuje się podziału Osiedla Nr 6 w Mosinie poprzez wprowadzenie zmian jego granic i wydzielenie odrębnej jednostki pomocniczej.

  2. Obszar działania Osiedla Nr 6 w Mosinie obejmuje ulice, które określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  3. Granice Osiedla Nr 6 w Mosinie przedstawia mapka, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  4. Siedzibę władz Osiedla Nr 6 w Mosinie każdorazowo stanowi miejsce zamieszkania Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

UZASADNIENIE

W roku 2003 r. mieszkańcy ulic: Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej w Mosinie zwrócili się z wnioskiem o dokonanie podziału Osiedla Nr 6 i utworzenie Osiedla Nr 7.
W dniu 7 września 2003 r. została przeprowadzona w tej sprawie konsultacja z mieszkańcami Osiedla Nr 6 w Mosinie. Uprawnionych do udziału w konsultacji były 1683 osoby. Wydano kart konsultacyjnych 62, co stanowi 4% frekwencję. Spośród liczby 62 głosów ważnych, liczba głosów na tak wynosiła 61, a liczba głosów na nie – 1. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/212/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 maja 2004 r.

 

Obszar działania Osiedla Nr 6 w Mosinie

 

Obszar działania Osiedla Nr 6 w Mosinie obejmuje następujące ulice:

- 25 Stycznia,

- Budzyńska,

- Fiedlera,

- Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska),

- Kołłątaja,

- Konopnickiej (od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej),

- Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej),

- Krótka,

- Mickiewicza,

- Orzeszkowej,

- Powstańców Wielkopolskich,

- Pożegowska,

- Prusa,

- Reja,

- Reymonta,

- Sienkiewicza,

- Skrzynecka,

- Spacerowa,

- Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego od ul. Krotowskiego),

- Wiejska.