Uchwała nr XXVI/214/04

Uchwała nr XXVI/214/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

w sprawie zmiany „STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się zmiany do „STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013”, przyjętej uchwałą nr XIX/152/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2003 r.

  2. Wykaz zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

     

 

§ 2.

Tekst jednolity „STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 – 2013”, uwzględniający wyżej wymienione zmiany, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Gmina Mosina przygotowuje się do pozyskania dofinansowania zadania polegającego na budowie szkoły podstawowej w Mosinie. Bardzo ważnym aspektem w pozyskaniu dofinansowania jest wykazanie spójności wykonywanego zadania ze Strategią Rozwoju Gminy. W aktualnym tekście Strategii istnieją zapisy, które nie wykazują takiej spójności. Koniecznym stało się więc zmodyfikowanie treści Strategii Rozwoju Gminy w zakresie niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/214/04.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/214/04.pdf