Uchwała nr XXVI/217/04

Uchwała nr XXVI/217/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 31 maja 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXIII/208/04

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych,

a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, wprowadza się następujące zmiany;

  1. w podstawie prawnej wyrazy “art. 39 ust. 1 pkt 4” zastępuje się wyrazami “art. 39 ust. 4”,

     

  2. § 3 otrzymuje brzmienie “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

     

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmiana podstawy prawnej usuwa omyłkę drukarską zawartą w uchwale nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzoru, zawartym w wykazie aktów normatywnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, podjęcie uchwały upoważniającej kierownika gminnej instytucji do wydawania decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, wymaga publikacji w tym Dzienniku i uzasadnia zmianę brzmienia § 3 wyżej wymienionej uchwały.