Uchwała nr XXI/180/04

Uchwała nr XXI/180/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4) Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się następujący skład osobowy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie:
1.    Czaińska Barbara
2.    Domagała Dorota
3.    Dymalski Leszek
4.    Karliński Antoni
5.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Wojciechowska Magdalena
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.