Uchwała nr XXI/179/04

Uchwała nr XXI/179/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
  
§ 1.
 
Powołuje się komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  
§ 2.
 
Traci moc uchwała nr XIII/105/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XXI/179/04
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 25 lutego 2004 r.
 
 
I.    Komisja Budżetu i Finansów
1.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
2.    Barć Stanisław
3.    Klemens Marek
4.    Krause Maria
5.    Rogalka Jacek
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Żak Tomasz
 
II.    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.    Falbierski Jerzy
2.    Twardowska Małgorzata
3.    Dymalski Leszek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Pniewski Przemysław
 
III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1.    Żak Tomasz
2.    Białas Danuta
3.    Czaińska Barbara
4.    Domagała Dorota
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
6.    Sobecki Marian
7.    Wojciechowska Magdalena
 
IV.   Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
1.    Karliński Antoni
2.    Krause Maria
3.    Klemens Marek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
 
V.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
1.    Rybicki Ryszard
2.    Dymalski Leszek
3.    Bąkowski Jacek
4.    Karliński Antoni
5.    Niemczewski Zygmunt
6.    Pniewski Przemysław
7.    Sobecki Marian
 
VI.   Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
1.    Rogalka Jacek
2.    Białas Danuta
3.    Bąkowski Jacek
4.    Falbierski Jerzy
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
6.    Wojciechowska Magdalena