Uchwała nr XXI/178/04

Uchwała nr XXI/178/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie przedmiotu działania poszczególnych komisji stałych
Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 § 1.
 
Ustala się przedmiot działania poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XXI/178/04
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 25 lutego 2004 r.
 
Przedmiotem działania:
 
I.    Komisji Budżetu i Finansów jest:
1.    Opiniowanie wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa.
2.    Założenia do projektu budżetu i zmiany budżetu.
3.    Podatki i opłaty lokalne.
4.    Analizowanie  i opiniowanie wykonywania budżetu oraz informacji i sprawozdań z wykonania budżetu.
5.    Wykorzystanie majątku gminy.
6.    Gospodarka jednostek organizacyjnych gminy i podmiotów dotowanych z budżetu.
7.    Skutki finansowe realizacji zadań gminy.
8.    Zobowiązania długoterminowe gminy.
9.    Skutki finansowe wieloletnich planów inwestycyjnych.
10.  Praca na rzecz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań gminy.
11.  Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
12.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
II.    Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest:
1.    Ochrona środowiska, w tym sprawy zieleni miejskiej i zadrzewień.
2.    Rolnictwo.
3.    Gospodarka gruntami rolnymi i leśnymi (opiniowanie zmian w zasadach gospodarki gruntami).
4.    Nadzór nad Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5.    Współpraca z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
6.    Współpraca z Nadleśnictwami położonymi na terenie Gminy Mosina.
7.    Współpraca z organizacjami proekologicznymi.
8.    Organizacja i eksploatacja lasów.
9.    Gospodarka odpadami.
10.  Współpraca międzygminna w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa.
11.  Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
12.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
III.   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest:
1.    Edukacja publiczna i niepubliczna (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze).
2.    Kultura upowszechniana przez Mosiński Ośrodek Kultury, Mosińską Bibliotekę Publiczną oraz placówki oświatowe.
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ze stowarzyszeniami i towarzystwami kulturalnymi.
4.    Inspirowanie rozwoju kultury regionalnej Ziemi Mosińskiej.
5.    Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.
6.    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
7.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
8.    Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
IV.   Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest:
1.    Ochrona zdrowia, w tym współpraca z podmiotami świadczącymi usługi.
2.    Pomoc społeczna, w tym współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie.
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
4.    Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie narkomanii, nikotynizmowi i psychomanipulacji.
5.    Polityka prorodzinna.
6.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
7.    Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
V.    Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego jest:
1.    Planowanie inwestycji - plany roczne i wieloletnie.
2.    Tworzenie ładu przestrzennego.
3.    Sprawy realizacji inwestycji komunalnych - od projektowania do odbioru.
4.    Sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
5.    Gospodarka gruntami - sprzedaż, wykupy, odszkodowania, korzystanie z prawa pierwokupu.
6.    Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów, drogi tranzytowe, zbiorcze, lokalne, ścieżki rowerowe, utwardzenie dróg i chodników.
7.    Gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym ustalanie zasad korzystania i przydziału mienia komunalnego.
8.    Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół Gminy Mosina.
9.    Targowiska i hale targowe.
10.  Gminne budownictwo mieszkaniowe, w tym współpraca z Mosińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego.
11.  Sprawy cmentarzy w gminie.
12.  Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
13.  Współpraca międzygminna w zakresie infrastruktury komunalnej.
14.  Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i budownictwem.
15.  Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
16.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
VI.   Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa jest:
1.    Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, w tym współpraca z Komisariatem Policji w Mosinie, Strażą Miejską i Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 9 PSP.
2.    Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
3.    Utrzymanie porządku i czystości w gminie (regulaminy).
4.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.
5.    Obrona cywilna i zarządzanie antykryzysowe.
6.    Utrzymanie obiektów związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, w tym gminnego magazynu przeciwpowodziowego i strażnic OSP.
7.    Organizacja ruchu drogowego i układ komunikacyjny gminy.
8.    Nadawanie nazw ulicom, placom itp.
9.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
10.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.
 
VII. Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej jest:
1.    Inspirowanie powstawania wydawnictw, wystaw promujących gminę.
2.    Organizowanie bieżących i długofalowych planów promocyjnych.
3.    Organizacja dobrego systemu informacyjnego dla mieszkańców Gminy Mosina.
4.    Promocja Gminy Mosina i Rady Miejskiej.
5.    Współpraca z Kapitułą Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.
6.    Promocja gospodarcza i turystyczna Gminy Mosina.
7.    Upowszechnianie idei samorządowej.
8.    Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych gmin w kraju i za granicą.
9.    Przedstawianie Radzie Miejskiej uchwał związanych z przedmiotem działania komisji.
10.  Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działania komisji.