Uchwała nr XXI/177/04

Uchwała nr XXI/177/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 269/12, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Spacerowa".
  
 
§ 2.
 
Integralną  część uchwały stanowi mapa Mosiny.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną  Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 12 stycznia 2004 r. wpłynął wniosek Ewy i Macieja małżonków Andrys, dotyczący nadania nazwy ulicy w Mosinie. W dniu 28 września 2001 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 269/8, w wyniku którego powstała działka o numerze ewidencyjnym 269/12 stanowiąca drogę i będąca własnością Gminy Mosina.