Uchwała nr XXI/176/04

Uchwała nr XXI/176/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Mosina i Miasta Poznania.
 
 
Na podstawie art. 4b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków  dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Opiniuje się pozytywnie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Daszewice, których wynik stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, proponowaną przez Miasto Poznań zmianę granic Gminy Mosina i Miasta Poznania poprzez wyłączenie z obszaru Gminy Mosina - Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach, oznaczonych ewid. jako działki nr: 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/3, 559/5, 559/6, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 557, 568, 569, 570, 571, 572 oraz 573 i przyłączenie ich do Miasta Poznania.
 
 
§ 2.
 
Proponowaną zmianę granic Gminy Mosina i Miasta Poznania określa fragment mapy topograficznej N-33-142-B-b-2 w skali 1: 10000, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Zgodnie z uchwałą nr XIII/97/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie wyłączenia z obszaru Gminy Mosina - Sołectwa Daszewice części nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach geodezyjnych: 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/3, 559/5, 559/6, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 i 573, w dniu 7 września 2003 r. została przeprowadzona konsultacja z mieszkańcami Gminy Mosina zamieszkałymi na terenie Sołectwa Daszewice. Jej wynikiem jest pozytywna opinia  mieszkańców  dotycząca  przyłączenia powyższych nieruchomości do Miasta Poznania.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.