Uchwała nr XXI/173/04

Uchwała nr XXI/173/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie.
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie", zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada  2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  162, poz. 4488), obejmującego teren działek o nr ewid. 510/2, 509/2 i część działki o nr ewid. 509/1.
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i drogę. Celem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części działki przeznaczonej pod drogę na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów  oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,  zgodnie z  wymogami art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
  
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy zmiany przeznaczenia części działki o nr ewid. 509/1 i działki o nr ewid. 509/2 na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wyżej wymienione działki, zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie", przeznaczone są pod drogę, a działka o nr ewid. 510/2 - pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na działkach stanowiących drogę istnieje las, a istniejący układ komunikacyjny, obsługujący między innymi stację redukcyjną gazu, został wyprowadzony bezpośrednio na ulicę Wodną poprzez utwardzenie drogi kostką brukową i realizacja drogi na przedmiotowych działkach, zgodnie z obowiązującym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest niecelowa.
Przeznaczenie działki o nr ewid. 509/2 i części działki o nr ewid. 509/1 na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.