Uchwała nr XXI/172/04

Uchwała nr XXI/172/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie,
działka nr geod. 514.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ulicy Wodnej w Mosinie, dz. nr geod. 514", zatwierdzonego uchwałą Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr  9, poz. 151), obejmującego teren działek o nr ewid. 514/1 do 514/13.
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której ustalono wysokość budynków mieszkalnych: dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe. Celem zmiany planu jest zmiana ilości kondygnacji budynków mieszkalnych.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).         
 
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy ustaleń uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514 i uznał, że zapis planu dotyczący ilości kondygnacji budynków mieszkalnych, tj. wysokość 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe jest niezgodny z ilością kondygnacji zabudowy otaczającej.
Działki o nr ewid. 514/1 do 514/13, w obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.