Uchwała nr XXI/171/04

Uchwała nr XXI/171/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W uchwale nr III/27/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza, zmienionej uchwałą nr XI/86/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2003 r., § 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
"a) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze według XXI kategorii zaszeregowania w kwocie maksymalnej."
  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
  
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.