Uchwała nr XXI/170/04

Uchwała nr XXI/170/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych   jednostek  samorządu  terytorialnego  (Dz. U. z 2000 r.  Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:      
  
§ 1.
 
Ustala się, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, wynosi 400,00 zł (czterysta złotych).
 
 § 2.
 
Ustala się w porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, że wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowej, dla określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wynosi 4,00 zł (cztery złote).
  
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
              Od dnia 1 sierpnia 2000 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zmienione  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. Jego przepisy stosuje się również do pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, który rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2004 r. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych do poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez radę danej gminy, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w § 3 ust. 5 tego rozporządzenia. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca, czyli w tym przypadku Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w porozumieniu z Radą Miejską w Mosinie.
                 Propozycja jego wartości - w tabeli rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, została ustalona po przeliczeniu aktualnych wynagrodzeń według zasad określonych w § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.