Uchwała nr XXI/169/04

Uchwała nr XXI/169/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mosina z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 
 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Mosina z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przysługujących tym jednostkom od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
 
 
§ 2.
 
1.    Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub części jeżeli:
1)    wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2)    nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
3)    ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
4)    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2.    Umorzenie określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z urzędu.
 
 
§ 3.
 
Burmistrz Gminy Mosina uprawniony jest do umarzania wierzytelności bez względu na kwotę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami.
 
 
§ 4.
 
1.    W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Mosina, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty w całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2.    Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok, a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
3.    Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.
4.    Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.
5.    Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
 
 
§ 5.
 
Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 3 i § 4, w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym następuje w drodze decyzji nie będącej decyzją administracyjną, a w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilno-prawnym - w drodze umowy.
 
 
§ 6.
 
1.    Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Mosina obowiązani są do składania Burmistrzowi Gminy Mosina kwartalnych informacji o umorzonych wierzytelnościach, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
2.    Burmistrz Gminy Mosina przedstawia Radzie Miejskiej roczną informację o umorzonych wierzytelnościach.
 
 
§ 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
U z a s a d n i e n i e
 
      Zgodnie z przepisem art. 34a ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazać organy do tego uprawnione.
      W celu umożliwienia podejmowania decyzji w przedmiotowych kwestiach, zasadne jest podjęcie przedstawionej uchwały.