Uchwały nr XXI/168/04

 
Uchwała nr  XXI/168/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia  25 lutego 2004 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn.  zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r.  Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.)
 
 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
 
 
Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości :
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2004 rok
-  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 985.494,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
31.423.328,00 zł
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2004 rok
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
a)    zadania zlecone 985.494,00 
-    zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
b)    udzielone dotacje 3.582.200,00 zł
-    zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
c)    wydatki bieżące i majątkowe
-    zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
33.120.328,00 zł
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.
           
§ 3.
 
Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych  - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2004.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały nr XXI/168/04
z dnia 25 lutego 2004r.
 
 
Dochody
 
Dz. 750  zwiększa się o 3.250,00 zł  z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 
Dz. 756 zmniejsza się o kwotę 3.250,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 
Dz. 801 zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkola ( przeniesienie z działu 854),
 
Dz. 854 zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł (przeniesione do działu 801).
 
Wydatki
 
Dz. 600 zmniejsza się o kwotę 840.000,00 zł z tytułu przeniesienia dotacji na dowóz dzieci do szkół do działu 801.
 
Dz. 801 zwiększa się o kwotę 2.723.137,00 zł w tym :
ˇ    1.883.137,00 zł - przedszkola przeniesione z działu 854,
ˇ    840.000.00 zł - dowożenie uczniów do szkół przeniesione z działu 600.
 
Dz. 854  zmniejsza się o 1.883.137,00 zł  przeniesione do działu 801.