Uchwała nr XVII/136/03

 
Uchwała  nr   XVII/136/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia  27 listopada 2003 r.
 
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2004.
 
           
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit. a,  w zw.  z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 
 
§ 2.
 
Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:
 
1)    od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym
14,00 zł
2)    od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego
11,00 zł
3)    od sprzedaży z ręki i  wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka
2,00 zł
4)    od sprzedaży z samochodu osobowego  lub wozu  konnego
14,00 zł
5)    od sprzedaży z samochodu dostawczego  lub  ciągnika  
      rolniczego z przyczepą
 
19,00 zł
6)    od sprzedaży z samochodu ciężarowego
41,00 zł
 
 
§ 3.
 
1.    Poboru opłaty targowej  dokonuje się codziennie w drodze inkasa.  Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
2.    Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.
 
 
§ 4.
 
Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5.
 
Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5 % pobranych kwot opłaty targowej.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2004.
  
 
 U z a s a d n i e n i e
 
              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. i wynosi 579,32 zł dziennie.
              Analizując temat stawek opłaty targowej, oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności podwyższyć o 20% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Mosina w roku 2003,  z zaokrągleniem kwot do 1 zł.