Uchwała nr XIV/122/03

Uchwała nr XIV/122/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.
 
w sprawie Statutu Gimnazjum w Rogalinie.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z  późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Gimnazjum w Rogalinie nadaje się pierwszy Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
  
UZASADNIENIE
 
            Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę o utworzeniu Gimnazjum w Rogalinie.
            Zgodnie z art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, pierwszy statut nowo tworzonej placówce nadaje organ założycielski, w tym przypadku Rada Miejska w Mosinie.
 
                                                            
 
                                                                                                          Załącznik
                                                                                                          do uchwały nr XIV/122/03
                                                                                                          Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                          z dnia 25 września 2003 r.
 
Statut
 
Gimnazjum w Rogalinie
 
  
 
SPIS TREŚCI
 
 
DZIAŁ I                     POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Rozdział 1 Przepisy definiujące    
Rozdział 2 Podstawowe informacje o Gimnazjum    
Rozdział 3 Cele i zadania Gimnazjum       
 
DZIAŁ II                   ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 
Rozdział 1 Zagadnienia wstępne     
Rozdział 2 Dyrektor Gimnazjum   
Rozdział 3 Rada Pedagogiczna  
Rozdział 4 Rada Rodziców  
Rozdział 5 Gimnazjalny Samorząd Uczniowski    
Rozdział 6 Współpraca organów Gimnazjum  
  
DZIAŁ III                  ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 
Rozdział 1 Planowanie funkcjonowania Gimnazjum     
Rozdział 2 Formy prowadzenia działalności dydaktyczno‑wychowawczej    
Rozdział 3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno‑Pedagogiczną          
Rozdział 4 Biblioteka szkolna     
Rozdział 5 Baza Gimnazjum   
 
DZIAŁ IV                  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe     
Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli  
Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy   
Rozdział 4 Zakres zadań pedagoga szkolnego 
 
 DZIAŁ V                   UCZNIOWIE
 
Rozdział 1 Postanowienia ogólne  
Rozdział 2 Prawa i obowiązki ucznia    
Rozdział 3 Nagrody i kary  
 
 
DZIAŁ VI                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
  
Podstawami prawnymi niniejszego statutu są:
 
-    ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.);
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr.61,  poz.624 z późn. zm.);
-    uchwała nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Rogalinie.
 
 
 
Dział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Rozdział 1
 
Przepisy definiujące
 
§ 1.
 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)    Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Rogalinie,
2)    Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
3)    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum,
4)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Gimnazjalnym Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organa działające w Gimnazjum,
5)    uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6)    wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum,
7)    organie prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gminę Mosina,
8)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
 
 
Rozdział 2
 
Podstawowe informacje o Gimnazjum
 
§ 2.
 
1.    Gimnazjum w Rogalinie jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy.
2.    Gimnazjum funkcjonuje w samodzielnym budynku z siedzibą w Rogalinie przy ul. Poznańskiej 2.
 
 
 
§ 3.
 
Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 
 
§ 4.
 
1.    W roku szkolnym 2003/2004 w Gimnazjum w Rogalinie będą funkcjonowały 3 oddziały
     klas pierwszych.
2.    Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.
3.    Nauka w Gimnazjum kończy się egzaminem, który umożliwia dalsze kształcenie.
 
 
§ 5.
 
Na zasadach określonych w Ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
 
 
§ 6.
 
1.     Gimnazjum jest jednostką budżetową.
2.    W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.
3.    Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.
 
 
§ 7.
 
1.    Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.    Legitymację szkolną wydaje się uczniowi rozpoczynającemu naukę w Gimnazjum.
4.    Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 
 
§ 8.
 
1.    Szkoła może prowadzić, w zależności od potrzeb edukacyjnych, klasy integracyjne, terapeutyczne lub sportowe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
2.    W Gimnazjum może być prowadzona, przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania, działalność opiekuńczo-wychowawczą za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków finansowych.
3.    W szkole może funkcjonować placówka wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki i za zgodą organu prowadzącego.
4.    Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych za zgodą organu prowadzącego.
 
 
 
 
Rozdział 3
 
Cele i zadania Gimnazjum
 
§ 9.
 
1.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, zapewniając uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny i fizyczny w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka.
2.    Cele i zadania zostaną uszczegółowione w Programie Wychowawczym Gimnazjum i Programie Profilaktyki, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego.
3.    Szkoła zapewnia rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, traktując wiedzę przedmiotową w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
4.    Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
 
 
§ 10.
 
1.    Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
2.    Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 
 
§ 11.
 
1.    Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2.    Gimnazjum wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
 
 
§ 12.
 
1.    Odpowiednio do posiadanych możliwości Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami zależnie od ich potrzeb.
2.    Wykonywanie zadań opiekuńczych wymaga ścisłego respektowania obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
3.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:
1)    podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele  prowadzący te  zajęcia,
2)    podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
4.    Opiekę nad uczniami, podczas zajęć organizowanych przez Gimnazjum na terenie szkoły i poza jej terenem, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
5.    Szkoła ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mosinie i umożliwia uczniom oraz ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego.
 
 
 
§ 13.
 
1.    Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
2.    Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określi regulamin dyżurów nauczycielskich.
 
 
§ 14.
 
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Gimnazjum określają odrębne przepisy.
 
 
§ 15.
 
1.    Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2.    Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
3.    Zadania wychowawcy są określone w dalszych postanowieniach Statutu.
 
 
Dział II
 
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 
Rozdział 1
 
Zagadnienia wstępne
 
§ 16.
 
Zadania i kompetencje organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.
 
 
§ 17.
 
Organami Gimnazjum są:
1)    Dyrektor Gimnazjum,
2)    Rada Pedagogiczna,
3)    Gimnazjalny Samorząd Uczniowski,
4)    Rada Rodziców.
 
 
§ 18.
 
1.    Działające w Gimnazjum organa wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
2.    Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Gimnazjum organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego.
 
 
Rozdział 2
 
Dyrektor Gimnazjum
 
§ 19.
 
1.    Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy  Gimnazjum.
2.    Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.
 
 
§ 20.
 
W związku z awansami zawodowymi nauczycieli Dyrektor:
a)    zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględniający wymagania, o których mowa w artykule 9g ust. 10 Karty Nauczyciela;
b)    wyznacza mu opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych;
c)    ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;
d)    powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty w składzie: Dyrektor (wicedyrektor), przewodniczący zespołu przedmiotowego i opiekun stażu.
Szczegółowe przepisy znajdują się w Karcie Nauczyciela art. 9g.
 
 
§ 21.
 
Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
a)    w zakresie spraw organizacyjnych:
1)    opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum;
2)    ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
3)    przygotowywanie projektów planów pracy Gimnazjum;
4)    ustalenie przydziału czynności dla pracowników nie będących nauczycielami;
5)    opracowanie planu dyżurów;
6)    opracowanie planu zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
7)    przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
8)    występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum;
9)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych  przepisach;
10)  określenie terminu wyboru programu przedmiotowego, zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania oraz nadzór nad realizacją szkolnych programów wychowawczych;
11)  realizowanie, określonych w odrębnych przepisach zadań, związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę  w zawodzie;
 
b)    w zakresie spraw finansowych:
1)    opracowywanie planu finansowego Gimnazjum;
2)    realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
c)    w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
1)    sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Gimnazjum;
2)    organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
3)    organizowanie i nadzorowanie sekretariatu Gimnazjum;
4)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
5)    organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;
6)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
7)    przechowywanie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
d)    w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
1)    zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum;
3)    wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
4)    niezwłoczne usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgłaszanych przez nauczycieli, rodziców, uczniów oraz innych pracowników szkoły;
5)    przerwanie lub odwołanie zajęć lekcyjnych w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia;
6)    dokonywanie bieżących przeglądów pomieszczeń szkolnych i terenu przyszkolnego pod względem bezpieczeństwa;
e)    w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:
1)    zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i opieki wychowawczej, ukierunkowywanie wysiłku nauczycieli i uczniów na systematyczne podnoszenie jakości pracy;
2)    organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, egzekwowanie realizacji przydzielonych czynności organizacyjno-wychowawczych oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły, przedkładanie Radzie Pedagogicznej wniosków w tych sprawach;
3)    zapewnienie spójności realizacji programów nauczania i wychowania;
4)    podejmowanie - wspólnie z nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, Radą Rodziców, instytucjami i organizacjami współdziałającymi ze szkołą - działań zmierzających do poznania możliwości psychofizycznych uczniów, ich warunków życiowych i potrzeb, zapewnienia im niezbędnej pomocy;
5)    kontrolowanie zasad ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi;
6)    kontrolowanie sposobu oceny poprawiania prac przez nauczyciela w przypadku dużej ilości ocen negatywnych;
7)    zwiększanie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą  organu nadzorującego szkołę  - wymiaru godzin nauczania przedmiotów sprawiających uczniom szczególne trudności lub poszerzających wiedzę;
8)    tworzenie właściwego klimatu dla postępu pedagogicznego, doskonalenia metodycznego i merytorycznego nauczycieli oraz atmosfery wychowawczej w Gimnazjum;
9)    organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka.
 
§ 22.
 
1.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2.    W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
a)    decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;
b)    decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum;
c)    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;
d)    może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe;
e)    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
f)    zgodnie z ustalonym regulaminem administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 
 
§ 23.
 
Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.
 
 
§ 24.
 
1.    Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2.    Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej.
3.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą  Pedagogiczną, rodzicami uczniów, Gimnazjalnym Samorządem Uczniowskim, organami prowadzącymi Gimnazjum.
4.    Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w szczególności:
a)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum;
b)    składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Gimnazjum;
c)    udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum.
 
 
§ 25.
 
1.    Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa.
2.    O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3.    Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 Ustawy.
 
Rozdział 3
 
Rada Pedagogiczna
 
§ 26.
 
W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.
 
 
§ 27.
 
1.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
2.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.    Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Ustawa i Regulamin ustalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
a)    sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady     Pedagogicznej;
b)    wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
c)    kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
d)    zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Gimnazjum.
 
 
§ 28.
 
1.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)    zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum;
b)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c)    ustalanie, po uzyskaniu opinii Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich  wystawiania (Wewnątrzszkolny System Oceniania);
d)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum;
e)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum;
f)    uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.
2.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)    powierzenie stanowiska wicedyrektora Gimnazjum;
b)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;
c)    organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
d)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
e)    propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.    Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
4.    Rada Pedagogiczna ponadto:
a)    może wystąpić z wnioskiem o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Gimnazjum,
b)    deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
 
§ 29.
 
Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania sformułowane w przepisach prawa szkolnego,  a  w szczególności:
1)    uchwala Statut Gimnazjum,
2)    występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 Ustawy).
 
 
Rozdział 4
 
Rada Rodziców
 
§ 30.
 
1.    W gimnazjum może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.
2.    Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3.    Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, określa Regulamin Działalności Rady Rodziców.
4.    Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.
5.    Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 
 
§ 31.
 
Do kompetencji Rady Rodziców należy występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum.
 
 
§ 32.
 
Do kompetencji Rady Rodziców należy ponadto:
1)    udzielanie pomocy Gimnazjalnemu Samorządowi Uczniowskiemu,
2)    działanie na rzecz stałej poprawy bazy,
3)    współdecydowanie o formach pomocy uczniom,
4)    współuczestniczenie w opracowaniu Programu Wychowawczego Gimnazjum,
5)    delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum,
6)    opiniowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 
 
§ 33. 
 
1.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Gimnazjum, z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł (fundusz Rady Rodziców).
2.    Zasady  wydatkowania  środków funduszu określa Regulamin Działalności Rady Rodziców.
3.    W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu.
Rozdział 5
 
Gimnazjalny Samorząd Uczniowski
 
§ 34.
 
Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa, wybierają Gimnazjalny Samorząd Uczniowski.
 
 
§ 35.
 
1.    Gimnazjalny Samorząd Uczniowski jest  jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
2.    Przewodniczący reprezentuje Gimnazjalny Samorząd Uczniowski, w szczególności  wobec organów Gimnazjum.
 
 
§ 36.
 
1.    Zasady wybierania i działania Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2.    Regulamin Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
3.    Szczegółowe kompetencje i zasady działania Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego normuje regulamin.
 
 
§ 37.
 
Dyrektor zapewnia organom Gimnazjalnego Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym, lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
 
 
Rozdział 6
 
Współpraca organów Gimnazjum
 
§ 38.
 
1.    Wszystkie decyzje podejmowane są zgodnie ze Statutem Gimnazjum i służą dobru dziecka.
2.    Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działania i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
3.    Rodzice i uczniowie przedstawiają Dyrektorowi Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej wnioski   i opinie w formie pisemnej i ustnej. Rozpatrzenie tych wniosków winno nastąpić w terminie 14 dni.
4.    Organy Gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych decyzjach  w terminie 14 dni.
5.    W razie wystąpienia braku zgodności między organami należy zorganizować spotkanie w celu rozstrzygnięcia sprawy.
6.    Decyzja podjęta na spotkaniu jest ostateczna.