Uchwała nr XIV/116/03

Uchwała nr XIV/116/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".
 
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie, uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przyjmuje się statut Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT", stanowiący załącznik do uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XIV/116/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 2 października 2003 r.
 
 
 
Statut
Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
 
Nazwa i siedziba Związku
 
§ 1.
 
1.    Związek nosi nazwę: Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów -  SELEKT", zwany w dalszej treści niniejszego Statutu "Związkiem".
2.    Siedzibą Związku jest Czempiń (ul. 24 Stycznia 25).
 
 
§ 2.
 
Związek posiada osobowość prawną.
 
 
Uczestnicy i czas trwania Związku
 
§ 3.
 
Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu "Uczestnikami", są Gminy:
- Brodnica,
- Czempiń,
- Dolsk,
- Grodzisk Wielkopolski,
- Kościan,
- Miasto Kościan,
- Miasto Luboń,
- Mosina,
- Miasto Puszczykowo,
- Stęszew,
- Śrem.
 
 
§ 4.
 
Związek został utworzony na czas nieokreślony.
 
 
Zadania Związku
 
§ 5.
 
Związek wykonuje zadania publiczne, dla realizacji których został utworzony - w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 
 
§ 6.
 
Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami, w szczególności polegające na:
-    zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych z Uczestnikami Związku instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
-    organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałaniu z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami;
-    inicjowaniu wprowadzenia przez Uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
-    prowadzeniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.
 
 
§ 7.
 
Związek może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne Związku oraz tworzyć spółki prawa handlowego.
 
 
Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania
 
§ 8.
 
Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.
 
 
§ 9.
 
Zgromadzenie Związku, zwane dalej "Zgromadzeniem", jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
 
 
§ 10.
 
1.    W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.
2.    Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji rad gmin. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.
3.    Wystąpienie oraz wykluczenie Uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.
 
 
§ 11.
 
Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego  bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.
 
 
§ 12.
 
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1)    ustalenie programów realizacji zadań Związku;
2)    uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia  lub nieudzielenia Zarządowi  absolutorium z tego tytułu;
3)    stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych z działalności Związku;
4)    zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów;
5)    ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym;
6)    przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku;
7)    decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych  Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów, a także zbywania akcji;
8)    nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku;
9)    realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych  Związkowi;
10)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  i wykluczenia ze Związku;
11)  powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku;
12)  ustalanie wynagrodzeń  członków Zarządu Związku;
13)  uchwalanie projektu zmian w statucie Związku;
14)  podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji;
15)  stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku;
16)  ustalanie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach    majątkowych Związku;
17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich;
18)  kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1;
19)  powoływanie Komisji Rewizyjnej i ustalanie regulaminu jej działania;
20)  ustalanie zasad reprezentacji Związku w Spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.
§ 13.
 
1.    Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2.    Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej  jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z   projektami uchwał.
3.    Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje oraz przewodniczy jego obradom do momentu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - najstarszy wiekiem przedstawiciel Uczestnika Związku.
4.    Posiedzenia Zgromadzenia mogą się odbywać w miejscowościach, będących siedzibami urzędów gmin, będących Uczestnikami Związku.
 
 
§ 14.
 
1.    Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby Uczestników Związku.
2.    Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wyboru Zarządu  podejmowane są w głosowaniu  tajnym.
3.    Każdy uczestnik ma jeden głos.
 
 
§ 15.
 
1.    Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.    Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub faxem.
3.    W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał.
4.    Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty  na następnym posiedzeniu.
 
 
§ 16.
 
1.    Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.
2.    W celu wykonywania zadań wymienionych w ust.1 Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną i ustala regulamin jej działania.
 
 
§ 17.
 
Zarząd Związku, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym Związku.
 
 
 
§ 18.
 
1.    Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.
2.    Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie 2.
3.    Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
4.    Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.
5.    Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu  Związku Przewodniczący Zarządu.
 
 
§ 19.
 
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:
1) realizacja zadań Związku, w tym prowadzenie gospodarki finansowej Związku;
2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3) sporządzanie projektów planów finansowych Związku;
4) wyznaczanie jednostkom organizacyjnym Związku bieżących zadań do wykonania, a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;
5) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.
 
 
§ 20.
 
1.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu.
2.    Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3.    Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu.
 
 
§ 21.
 
Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, a w szczególności :
1) kieruje pracą Zarządu i nadzoruje Biuro Związku;
2) reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 Statutu;
3) zwołuje posiedzenia Zarządu.
 
 
Mienie Związku
 
§ 22.
 
1.    Mieniem Związku jest własność i inne prawa majątkowe wniesione przez Uczestników Związku oraz nabyte przez Związek.
2.    Mienie Związku jest odrębne od mienia Uczestników i jest odrębnie zarządzane.
§ 23.
 
1.    Mienie Związku  może powstać:
1)   w drodze przekazania mienia niepodzielnego, określonego w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i  pracownikach  samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami);
2)   w drodze przekazania przez Uczestników składników ich mienia służących realizacji zadań  przejętych przez Związek;
3)   z dochodów z majątku Związku;
4)   z dochodów z działalności Związku;
5)   z subwencji, z darowizn, zapisów i innych źródeł.
2.    Mienie komunalne przekazane Związkowi staje się własnością Związku.
 
 
§ 24.
 
1.    Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Związku wymagane jest  współdziałanie 2 członków Zarządu Związku.
2.    Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jego skuteczności potrzebna jest również kontrasygnata skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.
 
 
§ 25.
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Związku nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Związku.
 
 
§ 26.
 
1.    Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.
2.    Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.
 
 
Zasady  korzystania  z obiektów i urządzeń Związku
 
§ 27.
 
1.    Każdy Uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.
2.    Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, w zakresie określonym zadaniami Związku. 
 
 
 
 
 
Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku
 
§ 28.
 
1.    Każdemu z Uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału Uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.
2.    Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej  proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w terminie do dnia 31 marca danego roku.
3.    Zasada określona w ust. 2, ma zastosowanie do udziału Uczestnika Związku w zyskach Związku.
4.    Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia Uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na Uczestników Związku odpowiednio wg zasady określonej w ust. 2.
5.    Wysokość środków ponoszonych przez Uczestników Związku na pozostałe, poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 - ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 
 
Zasady  przystępowania i występowania Uczestników oraz zasady rozliczeń majątkowych
 
§ 29.
 
O przyjęciu do Związku nowego Uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przystąpienia.
 
 
§ 30.
 
Uczestnictwo w Związku ustaje w razie :
1) wystąpienia Uczestnika ze Związku,
2) wykluczenia Uczestnika ze Związku,
3) likwidacji Związku.
 
 
§ 31.
 
1.    Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego Uczestnika.
2.    Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.
 
 
 
 
 
§ 32.
 
1.    Związek może wykluczyć Uczestnika ze Związku tylko w razie:
1)   udowodnionego działania na szkodę Związku;
2)   niewykonania obowiązków na rzecz Związku;
3)   naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.
2.    O złożeniu wniosku o wykluczenie Uczestnika ze Związku, Przewodniczący  Zgromadzenia  informuje tego Uczestnika co najmniej na 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.
3.    Wniosek o wykluczenie Uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd Związku lub każdego z Uczestników.
 
 
§ 33.
 
1.    Nieruchomości, a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez uczestnika do Związku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.
2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Uczestnikowi Związku przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykluczenia Uczestnika ze Związku.
3.    W oparciu o wartość określoną w ust. 2, Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczanego Uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, w okresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.
4.    Wystąpienie lub wykluczenie Uczestnika ze Związku nie rodzi po stronie Związku  obowiązku zwrotu Uczestnikowi wniesionych przez niego składek członkowskich.
 
 
Zasady likwidacji Związku
 
§ 34.
 
1.    Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.
2.    Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości wniesionych przez Uczestników Związku.
3.    Likwidację Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.
4.    Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1)    sporządzenie planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie;
2)    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;
3)    publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji;
4)    zakończenie bieżących spraw Związku;
5)    ściągnięcie wierzytelności Związku;
6)    zaspokojenie zobowiązań Związku;
7)    przedstawienie Zgromadzeniu Związku projektu podziału majątku Związku pozostałego po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1-6;
8)    złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru po zakończeniu jego likwidacji.
5.    Koszty likwidacji ponosi Związek.
6.    Likwidator wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Związku.
 
 
Przepisy końcowe
 
§ 35.
 
Zmiany Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.