Uchwała nr XIV/120/03

Uchwała nr XIV/120/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach
na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się Zespół dla przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie w składzie:
1.    Ryszard Rybicki,
2.    Halina Labrzycka-Jankiewicz,
3.    Marek Klemens,
4.    Zygmunt Niemczewski,
5.    Leszek Dymalski,
6.    Magdalena Wojciechowska,
7.    Dorota Domagała.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4.
 
Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie
oraz ogłoszeniu w "Merkuriuszu Mosińskim".
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne z uwagi na przeprowadzenie nowych wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie.