Uchwała nr XIV/108/03

Uchwała nr XIV/108/03

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 września 2003 r.

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie

gospodarki pozabudżetowej w roku 2003.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na 2003 r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
na prowadzenie transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół w kwocie 1,78 zł, tj. według  stawki jednostkowej w przeliczeniu na 1 km.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

 

U z a s a d n i e n i e

 

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych. Przejęcie komunikacji w zakresie dowozu dzieci do szkół przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, spowodowało konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.