Uchwała nr XIV/114/03

Uchwała nr XIV/114/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uchwala się Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w czasopiśmie "Merkuriusz Mosiński".
 
 
UZASADNIENIE
 
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej jest zadaniem własnym gminy. Stanowi o tym art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca     1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Na konieczność aktywizowania działań w zakresie tworzenia programów poprawy bezpieczeństwa w gminach na terenie Powiatu Poznańskiego zwraca uwagę Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego przyjęty przez Radę Powiatu Poznańskiego na sesji w dniu 26 sierpnia 2003 r.
Wobec powyższego podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest uzasadnione.
 
 
 
Załącznik
do uchwały nr XIV/114/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.
 
 GMINNY
PROGRAM POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
 
I. Założenia Programu:
Na ograniczenie przestępczości, redukcję negatywnych zjawisk, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszej gminy, mają wpływ nie tylko działania policji.
Potrzeby czasu są dziś takie, że wymagają uspołecznienia działań policji.
Można to osiągnąć tylko poprzez zorganizowanie i prowadzenie skoordynowanej, aktywnej współpracy z policją wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, mających wpływ na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa oraz samych mieszkańców.
Realizacja programu stanowi jednocześnie wsparcie i uspołecznienie działań policyjnych.
 
Poniższy program określa precyzyjnie zadania dla poszczególnych realizatorów oraz koordynuje współpracę wszystkich instytucji gminnych i pozagminnych, które w nim biorą udział.
 
1. Współrealizatorzy:
 
Do uspołecznienia działań policyjnych współrealizatorami programu są niżej wymienione instytucje:
Z terenu gminy:
a)   Rada Miejska w Mosinie;
b)  komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie:
-    Komisja Praworządności i Porządku Publicznego;
-    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
-    Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
-    Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych;
c)  Burmistrz Gminy Mosina i jego zastępcy;
d)  Urząd Miejski w Mosinie wraz z swoimi komórkami organizacyjnymi;
e)  Komisariat Policji w Mosinie;
f)   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 9 Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie;
g)  Gminny Ośrodek Opieki Społecznej;
h)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
i)    szkoły i przedszkola gminne;
j)    sołectwa (rady sołeckie);
k)  Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna;
l)    parafie rzymsko-katolickie;
m)   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej;
n)  zarządy i rady osiedli mieszkaniowych;
o)  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej;
p)  zakłady pracy;
q)  Wielkopolski Park Narodowy i Nadleśnictwo Konstantynowo oraz Nadleśnictwo Babki wraz z podległymi Strażami Leśnymi;
r)   koła łowieckie;
s)   Związek Harcerstwa Polskiego;
t)  inne organizacje pozarządowe;
Spoza terenu gminy:
a)   Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu;
b)  Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z podległą jej Sekcją Ruchu Drogowego;
c)  Zarząd Dróg Powiatowych;
d)  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
e)  Komenda Miejska PSP w Poznaniu;
f)   Izba Celna w Poznaniu;
g)  samorządy ościennych gmin.
 
2. Zasady aktywności współrealizatorów programu.
 
Aktywność jednostek organizacyjnych polega na:
a)   opracowaniu zasad współdziałania samorządu i jednostek gminnych z policją;
b)  wspieraniu finansowym i organizacyjnym działań policji i bezpośrednim angażowaniu się w prowadzonych działaniach prewencyjnych;
c)  organizowaniu działań inwestycyjnych i bezinwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całej gminy w miarę posiadanych możliwości prawnych i środków finansowych;
d)  prowadzenia w ponadnormatywnym czasie pracy (służby) działań prewencyjnych na drogach gminy w zakresie przestrzegania "Prawa o ruchu drogowym";
e)  organizowaniu w ponadnormatywnym czasie pracy (służby) policyjnych kontroli stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mosina w miejscach ustalonych jako niebezpieczne, w których występuje największa ilość negatywnych zdarzeń lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
f)   zwiększeniu ilości czasu przebywania dzielnicowych w swoich rejonach działania, (kontakt z mieszkańcami, poznawanie środowisk, prowadzenie pracy profilaktycznej z młodzieżą w rejonach miejsc zamieszkania);
g)  realizowaniu przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
h)  podejmowaniu działań w kierunku poprawy fizycznego bezpieczeństwa szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych;
i)    wprowadzeniu jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół gminnych poprzez wprowadzenie jednakowych i równo dostępnych form współdziałania ze szkołą policji, Zespołu Lekarza Rodzinnego oraz gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu realizowania przedsięwzięć edukacyjnych, eliminacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń;
j)    podejmowaniu działań w kierunku tworzenia modelu nowej organizacji pracy wychowawczej szkół oraz modyfikacji systemu poradnictwa psychologiczno­pedagogicznego;
k)  prowadzeniu działań adresowanych do dzieci i młodzieży patologicznej lub ze strefy podwyższonego ryzyka w ramach programu przeciwdziałania przestępczości młodzieży;
l)    organizowaniu zabezpieczenia czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży;
m)   tworzeniu na terenie gminy miejsc rekreacyjnych umożliwiających indywidualny lub zorganizowany wypoczynek rodzin;
n)  eliminowaniu przemocy i innych negatywnych zjawisk ze szkół;
o)  podejmowaniu działań zapobiegających przemocy w rodzinie oraz zjawiskom patologii społecznej.
 
Aktywność mieszkańców rozumiana jest jako:
a)   zapewnienie społecznego poparcia i udział w programie oraz nietolerancja, piętnowanie i reagowanie w swoim środowisku na najmniejsze przejawy nagannego zachowania, drobnych występków, wykroczeń i przestępstw o tzw. najmniejszym ciężarze gatunkowym;
b)  organizowanie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej (tzw. sąsiedzkiego czuwania);
c)  informowanie o zauważonych zagrożeniach zarządów osiedli, sołtysów i policji;
d)  nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z dzielnicowym (obecność na zebraniach mieszkańców).
 
Uczestnictwo zakładów pracy w programie to:
wspieranie przedsięwzięć, służących poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy (objęcie patronatem szkoły, dofinansowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń i monitoringu szkół oraz przeszkoli, partycypacja w kosztach organizacji w szkołach zajęć dodatkowych w ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży, dofinansowanie potrzeb sprzętowych komisariatu policji i wspieranie gminnych działań OSP itd.)
 
 
 
II. Cele programu:
 
1.    POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY MOSINA;
2.    OSIĄGNIĘCIE WZROSTU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE KONIECZNOŚCI WSPÓLNEGO DZIAŁANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW;
3.    WZROST POSZANOWANIA PRAWA NA TERENIE GMINY I KREOWANIE W TYM ZAKRESIE WŁASCIWYCH POSTAW OBYWATELSKICH;
4.    PODJĘCIE SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE PREWENCYJNYM ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA, BĄDŹ ELIMINACJI NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH ZDARZEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MOSINA.
 
Dodatkowe cele programu to:
a)    zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
b)    zmniejszenie ilości przypadków agresywnych zachowań oraz poczucia bezkarności wśród wandali łamiących zasady współżycia społecznego;
c)    poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli;
d)    poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy;
e)    przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej występującej na terenie gminy;
f)    ograniczenie ilości występowania miejsc niebezpiecznych na terenie gminy;
g)    podniesienie na wyższy poziom współpracy dzielnicowego z mieszkańcami i jednostkami organizacyjnymi gminy;
h)    poprawa efektywności działań policji.
 
 III. Planowane przedsięwzięcia (formy i metody działań):
 
1.    Przeprowadzanie systematycznych wspólnych policyjno-samorządowych kontroli stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w miejscach ustalonych jako niebezpieczne, w których występuje największa ilość negatywnych zdarzeń oraz prawdopodobieństwo wystąpienia poniższych zagrożeń:
a)    chuligaństwa (napadów, rozbojów i pobić);
b)    agresywnych zachowań ze strony młodzieży;
c)    kradzieży i włamań;
d)    dewastacji mienia społecznego (osiedlowych i przedszkolnych placów zabaw  dla dzieci), wyposażenia boisk przyszkolnych, przystanków autobusowych itd.;
e)    zakłócania porządku i spokoju mieszkańców w godzinach nocnych;
f)    naruszania zasad i warunków sprzedaży alkoholu, miejsc spożywania alkoholu;
g)    naruszania zasad przepisów przeciwpożarowych;
h)    naruszania zasad prawa o ruchu drogowym (złe parkowanie pojazdów, nie       stosowanie się do obowiązujących znaków drogowych oraz nieprzestrzeganie nakazanych prędkości jazdy);
i)    naruszania zasad utrzymania czystości i porządku określonych w "Regulaminie utrzymania porządku i czystości oraz ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina";
j)    miejsc występowania patologii społecznej (melin pijackich, przemocy w rodzinie);
k)    miejsc związanych z dystrybucją narkotyków oraz nielega1nym handlem alkoholem;
l)    naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z kąpieli w okresie letnim w miejscach niedozwolonych;
m)    kłusownictwa wodnego.
 
2.    Zacieśnianie współpracy (zwiększenie częstotliwości kontaktów) między dzielnicowymi a:
a)    zarządami osiedli mieszkaniowych (obowiązkowy udział dzielnicowych w zebraniach zarządów i mieszkańców osiedli mieszkaniowych);
b)    radami sołeckimi - (udział dzielnicowych w posiedzeniach rad sołeckich i zebraniach mieszkańców wsi);
c)    dyrektorami szkół i koordynatorami szkolnymi do spraw realizacji harmonogramu działań profilaktycznych w szkołach.
 
3.    Realizowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
a)    przeprowadzenie na szczeblu Gminy Mosina międzyszkolnej narady na temat opracowania optymalnych rozwiązań w zakresie zapewnienia opieki i zorganizowanego czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży szkolnej, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00  oraz w soboty (możliwości utworzenia w Gminie Mosina na bazie istniejących szkół ORE - Ośrodków Edukacyjno-Rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizujących zajęcia sportowe, edukacyjne, artystyczne z psychologiem itp.);
b)    przeprowadzenie w szkołach analizy możliwości zaangażowania harcerzy (samorządów szkolnych) do współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie danej szkoły przed rozpoczęciem zajęć, w przerwach  i po zajęciach;
c)    podejmowanie działań w celu eliminowania ze szkół przemocy oraz innych negatywnych zjawisk (palenia papierosów, spożywania alkoholu, dystrybucji narkotyków itp.);
d)    przyjęcie jednolitego sposobu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia - ofiary przestępstwa lub ucznia - sprawcy czynu zabronionego;
e)    prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach przez policję w ramach policyjnego programu edukacyjnego "Z bezpieczeństwem za pan-brat" i "Bezpieczna szkoła":
-    bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły (w tym zasady zachowania i obrona przed atakującym psem);
-    znajomość przepisów ruchu drogowego;
-    zasady udzielania pomocy przedmedycznej;
-    bezpieczeństwo w czasie weekendów, ferii i wakacji szkolnych;
-    sposoby unikania patologii i zagrożeń (spożywania narkotyków, sekty religijne);
-    zasady informowania lub zwracania się o pomoc w przypadku wystąpienia zagrożeń;
f)    poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły:
-    wykonanie przejść przez jezdnie w miejscach niebezpiecznych;
-    montaż sygnalizatorów świetlnych przed przejściami dla pieszych o szczególnym zagrożeniu;
-    budowa progów zwalniających;
-    poprawa stanu bezpieczeństwa na przystankach autobusowych nie posiadających zatok, poprzez montaż dodatkowych zabezpieczeń (barier, wykonanie zatok);
4.    Podejmowanie działań w celu poprawy bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli:
-    przedstawienie "Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego" zakładom pracy znajdującym się na terenie gminy i zainspirowanie ich do udziału w programie;
-    prowadzenie okresowych treningów ewakuacji szkół i przedszkoli na wypadek pożaru;
-    poprawa oświetlenia terenu przed szkołami i przedszkolami;
-    montaż nowoczesnych systemów zabezpieczających szkoły i przedszkola przed włamaniami, kradzieżą oraz dewastacją mienia, a także wstępem na teren szkoły osób niepowołanych.
5.    Poprawa oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych na terenie gminy stwierdzanych w czasie działań prewencyjnych (kontroli policyjno-samorządowych).
6.    Uruchomienie międzygminnych patroli prewencyjnych policji.
7.    Przeprowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa lokali publicznych (wyegzekwowanie obowiązku uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa lokali gastronomicznych, rozrywkowych i hoteli).
8.    Prowadzenie w okresie letnim kontroli bezpieczeństwa miejsc wypoczynku mieszkańców gminy.
9.    Uruchomienie w Komisariacie Policji w Mosinie całodobowego telefonu interwencyjnego służącego mieszkańcom gminy do przekazywania informacji dla Policji (również w formie anonimowej).
10.    Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy: wykonanie w formie broszury załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w powyższej sprawie i dostarczenie do każdego gospodarstwa domowego.
11.    Realizacja dodatkowych przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa w ramach działalności gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a)    prewencja społeczna - mająca na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną w zakresie:
-    przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, przemocy w rodzinie;
-    rozwiązywania problemów rodzin dysfunkcyjnych - patologicznych;
-    udzielania pomocy socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży;
-    opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
-    udzielania pomocy prawnej i psychologicznej dla ofiar przemocy domowej.
 
IV. Zakładane rezultaty :
 
1.    Ogólne:
a)    wzrost poszanowania prawa przez mieszkańców;
b)    zmniejszenie ilości zagrożeń występujących na terenie gminy;
c)    poprawa stanu bezpieczeństwa na ulicach, drogach osiedlowych, przystankach autobusowych, dworcach PKP, zakładach gastronomicznych i rozrywkowych  oraz w rejonach sprzedaży alkoholu;
d)    redukcja negatywnych zjawisk i przestępczości;
e)    zmniejszenie ilości miejsc niebezpiecznych;
f)    poprawa bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych oraz na terenach wsi;
g)    ograniczenie przypadków zakłócania porządku i spokoju mieszkańców  w godzinach nocnych;
h)    ograniczenie dewastacji mienia społecznego;
i)    poprawa stanu czystości i przestrzegania obowiązujących w gminie przepisów porządkowych;
j)    poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach, w drodze do i ze szkoły;
k)    podniesienie poziomu szkolenia w ramach zajęć z wychowania komunikacyjnego w szkołach ponadpodstawowych;
l)    poprawa stopnia zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży;
m)    stworzenie większych możliwości dzieciom i młodzieży spędzania czasu wolnego w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i w sposób zorganizowany;
n)    poprawa współpracy policji z zarządami i radami osiedli mieszkaniowych, radami sołeckimi i mieszkańcami;
o)    poprawa wykrywalności przestępstw i skuteczności działań policji (odbudowa autorytetu i wzrost zaufania mieszkańców do policji);
p)    poprawa skuteczności działania w zakresie prewencji społecznej.
2.    W zakresie inwestycji służących poprawie bezpieczeństwa:
a)    zwiększenie na terenie gminy ilości oznakowanych przejść przez jezdnię oraz ilości przejść w miejscach szczególnie zagrożonych z zamontowanymi sygnalizatorami świetlnymi;
b)    wprowadzenie ograniczeń prędkości ruchu w miejscowościach lub na odcinkach dróg, na których istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pieszych (dzieci w drodze do i ze szkoły);
c)    wykonanie dodatkowych barier ochronnych na przystankach autobusowych przy szkołach nie mających zatok;
d)    poprawa oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych;
e)    poprawa oznakowań dróg i ulic osiedlowych w miejscach zagrożeń;
f)    poprawa fizycznego bezpieczeństwa szkół i przedszkoli (zastosowanie lepszego oświetlenia zewnętrznego, montaż systemów zabezpieczających);
g)    zwiększenie ilości progów zwalniających na drogach osiedlowych i gminnych (wewnętrznych).